Bru over Leirfjorden

Bru over Leirfjorden

Store standardmangler ved dagens tunneler

Dagens tunneler og mellomliggende vegstrekninger har store standardmangler. De tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og framkommelighet med hensyn til bredde, kurvatur og stigning.

Med bakgrunn i tunnelsikkerhetsforskriften og dårlig vegkurvatur har Statens vegvesen satt i gang et arbeid med å planlegge en ny veg med forbedret framkommelighet og tilfredsstillende sikkerhetsnivå i tunneler. Ny veg planlegges for 90 km/t, og får lange, slake svinger og mindre stigninger.

Dårlig grunn flere steder

Planarbeidet har støtt på flere utfordringer underveis. Dårlig grunn med leire har ført til flere endringer av veglinja, herunder gjennom Tørfjordelv, Hjelvik, Kvarv, Aspfjorden, Kalvika og Bonnådalen. Flere flyttleier for rein og områder med viltkryssinger blir berørt av ny veg.

Her søker Statens vegvesen så langt som mulig å etablere slake vegskuldre for bedre sikt og økt trafikksikkerhet.  Fangeleiren ved Kalvika er et viktig kulturminne som delvis blir ødelagt.

Reguleringsplanen er nå vedtatt

Reguleringsplan for ny E6 og tunnelene gjennom Sørfold ble behandlet i plan- og ressursutvalget 3. november og i kommunestyret 15. november.

Rådmannens innstilling i saken ble enstemmig vedtatt, i kommunestyret med følgende merknad fremmet av Sørfold Arbeiderparti:

Sørfold AP ønsker at kommunen arbeider for å anvende overskuddsmasser til å utvikle næringsareal i kommunen.  Videre ønsker en at det arbeides for at overskuddsmasser kan utnyttes i ettertid i form av åpne deponier der dette er mulig.

Saksframlegg og vedtak

Reguleringsplan

Link til artikkel med samtlige plandokumenter

Frist for å klage på vedtaket er satt til 31. desember 2016. Eventuelle merknader sendes post@sorfold.kommune.no eller Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Bedre framkommelighet og økt hastighet

Enkelte hytter/fritidshus og kaianlegget ved Mørsvikbotn må innløses som følge av ny veg.

Mange tunneler og høye vegskjæringer gir stort masseoverskudd. Flere arealer langs vegen er avsatt til deponering av overskuddsmasse. For å sikre nødvendig tilgang for å kvitte seg med store overskuddsmasser, er det foreslått to sjødeponier.

Ny veg og tunneler gir bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet. Økt hastighet og en innkorting på ca. 11 kilometer bidrar til at reisetiden reduseres med ca. 20 minutter.

Tungtransporten, pendlere og andre veifarende vil merke endringen i kjøretid positivt. Vegsystemet blir sikrere, og samfunnssikkerheten bedres ved at det finnes omkjøringsmuligheter dersom uhell inntreffer.

Friområde med klatretau og gapahuk

Friområdet til Nordsia oppvekstsenter med klatretau og gapahuk  blir berørt, og må bygges opp et annet sted. Det samme må enkelte hytter og fritidshus.

Folkemøter og kontordager

Saken har hatt en grundig prosess, med flere folkemøter, kontordager og offentlig ettersyn.