Direktoratet for naturforvaltning har godkjent vedtektene for bruk av midler til opphjelp av fisket, som er avsatt til Sørfold kommune i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet. Vedtektene ble vedtatt i kommunestyret 07.03.2000.

§ 1

Midlene skal brukes til opphjelp av fisket i Sørfold kommune og nyttes til konkrete fiskefremmende og tilretteleggende tiltak etter kommunestyrets bestemmelser.

§ 2

Midlene forvaltes av kommunestyret, og må ikke komme i konflikt med lov om laksefisk og innlandsfisk m.m.

§ 3

Kommunal fiskeforvaltning skal i forbindelse med de årlige budsjettarbeider utarbeide forslag til bruk av midlene. Under dette arbeid skal fiskeforvaltningen i nødvendig utstrekning ta kontakt med samarbeidspartene innen fiskeforvaltningen i kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling. 

§ 4

Dersom det på et årsbudsjett oppstår ubrukte midler skal disse midlene automatisk overføres til neste års budsjett og tillegges neste års bevilgning.

 

Kommunestyret er klageinstans.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no