Vedtektene for bruk av disse midlene er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning og ble vedtatt i kommunestyret 07.03.2000.

§ 1

Midlene skal brukes til opphjelp av friluftslivet i Sørfold kommune og nyttes til konkrete friluftsfremmende tiltak etter den kommunale friluftsforvaltningens bestemmelser og i samråd med Fylkesmannen i Nordland.

 § 2

Midlene forvaltes av plan- og ressursutvalget. De må ikke nyttes til tiltak som kan komme i konflikt med generelle friluftsinteresser.

 § 3

Kommunal friluftsforvaltning skal i forbindelse med de årlige budsjettarbeider utarbeide forslag til bruk av midlene. Under dette arbeidet skal friluftsforvaltningen i nødvendig utstrekning ta kontakt med samarbeidsparter i kommunen.

 § 4

Dersom det på et årsbudsjett oppstår ubrukte midler skal disse midlene automatisk overføres til neste års budsjett og tillegges neste års bevilgning.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no