Dette er viltforvaltningens andel av tiltaksmidler avsatt til Sørfold kommune i forbindelse med utbyggingen av Faulvatnet m.m. Vedtektene er godkjent av kommunestyret 07.03.2000.

§ 1

Midlene skal brukes til opphjelp av viltet i Sørfold kommune og nyttes til konkrete viltfremmende og tilretteleggende tiltak etter den kommunale viltforvaltningens bestemmelser.

§ 2

Midlene forvaltes av politisk viltforvaltningsorgan i kommunen og må ikke nyttes til tiltak som kan komme i konflikt med lov om viltet.

§ 3

Kommunel viltforvaltning skal i forbindelse med de årlige budsjettarbeider utarbeide forslag tli bruk av midlene. Under dette arbeid skal viltforvaltningen i nødvendig utstrekning ta kontkat med samarbeidsparter innen viltforvaltningen i kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling.

§ 4

Dersom det på et årsbudsjett oppstår ubrukte midler skal disse midlene automatisk overføres til neste års budsjett og tillegges neste års bevilgning.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no