Strømveien

Strømveien starter i dette krysset mellom Rådhuset og Eldresenteret og går over i Hermannstolveien. (Men det er ikke lett å vite, vi så ikke noe skilt med Strømveien på).

Det foreslås at de som i dag har adresse Strømveien blir en del av Hermannstolveien, og at veinavnet Strømveien fjernes.

Nåværende skilting er misvisende

Begrunnelsen for sammenslåing av de aktuelle veiene er:

  •  Hermannstolveien og Strømveien var tidligere to fysisk atskilte veier, men framstår nå som én sammenhengende vei.
  •  Nåværende skilting er misvisende for besøkende, tjenesteleverandører og nødetater
  • Adressenavnet Straumveien tenkes brukt på fylkesveien gjennom Straumen sentrum ned til  Langstranda, og vil lett kunne forveksles med Strømveien.

Dette går fram av brevet som Steinar Strand har sendt ut til berørte beboere.

Han er prosjektleder for veiadresser i Sørfold.

To andre veipar på Straumen er i samme situasjon, dette er Askveien/ Ospveien, og Seljeveien/ Smiveien.

Der foreslås det at  Seljeveien blir  Smiveien, og Askveien blir Ospveien.

I henhold til Matrikkelloven, (kapittel 4, § 21) fastsetter kommunen offisiell adresse, men de berørte skal ha mulighet til å uttale seg før bestemmelse blir tatt.

Ber om synspunkter innen 21. april

–  Med bakgrunn i dette ber Sørfold kommune om at berørte beboere melder inn eventuelle synspunkter på e-post til:

post@sorfold.kommune.no  eller med vanlig post til: Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Frist for skriftlig uttalelse: Fredag 21.april 2017.  

Viktig: I denne omgang skal dere kun uttale dere hvis dere har innvendinger mot endringene. Dere vil senere få brev med nærmere opplysninger om hva dere skal foreta dere, og når endringene trer i kraft.

 Ta gjerne kontakt med Steinar Strand for å lufte synspunkter.

Han kan treffes på tlf. 75 68 53 34/ 476 34 955.

– Vi er klar over at dette medfører en del merarbeid for dere, men hensynet til et godt adressesystem er så tungtveiende at denne endringen tvinger seg fram, skriver Steinar Strand i brevet til berørte beboere.