Avløserordningene i landbruket

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Tilskudd kan gis til avløsning ved blant annet:

 • Ferieavvikling 
 • sykdom
 • svangerskap/fødsel/adopsjon
 • følge av sykt barn til behandling
 • dødsfall i nær familie


Tilskuddet kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Avløseren må være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektemake/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Målgruppe
Landbruksforetak

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og

 • er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller
 • har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 i løpet av de siste 12 månedene før registreringsdato.

  Lover og retningslinjer
  Jordlova §§ 3, 18

  Jordlova
  Forskrift om tilskot til avløysing

  Om søknadsprosessen
  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
  Du kan fylle ut et eget søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning (se nedenfor). Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til kommunen.


Søknadsskjema
Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Hvordan logge deg på SLFs elektroniske tjenester i Altinn?
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknadsskjema ved sykdom, svangerskap m.v

Søknadsfrist
Frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 20. januar året etter at avløsningen har skjedd.

Ved langvarig sykdom eller ved svangerskap/fødsel kan det søkes så ofte søkeren ønsker det, f.eks annenhver måned. Siste frist for å levere søknad er tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. For nærmere avklaring, kontakt kommunen.

Saksbehandling
Søknad sendes til kommunen, som fatter vedtak i saken. Tidspunkt og retningslinjer for utbetaling av tilskuddet - se søknadsskjema, ev. ta kontakt med kommunen.

Saksbehandlingstid
Kommunen vil behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Tidligpensjon for jordbrukere

Ordningen med tidligpensjon er en del av veldferdsordningene innen landbruket. Den er ment å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har tatt aktivt del i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Målgruppe
Alle som driver med jordbruk, men spesielt dem som er klar for å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Kriterier/vilkår
For å utløse tidligpensjon kreves det at

 • brukeren må være fylt 62 år
 • landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtalen må være oppsagt
 • brukeren må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter
  ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 80 000 utenom bruket i referanseperioden


Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.
Lover og retningslinjer:

Om søknadsprosessen
Søknadsskjema:
Tidligpensjon til jordbrukere (SLF-108)

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling
Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes Fylkesmannens landbruksavdeling for godkjenning og utbetaling. Statens landbruksforvaltning utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statens landbruksforvaltning. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Statens landbruksforvaltning.
 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til jordbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik, tlf. 75 68 53 67/905 27 529 eller e-post kph@sorfold.kommune.no