Victoria og Nikolai i Newtonrommet

Newtonrommet på Straumen skole vil spille en sentral rolle hvis Sørfold får status som realfagskommune. Hit kommer klasser fra hele Salten på besøk.

Regjeringen satser på realfag

Saken ble behandlet i driftsutvalget 8. november, som enstemmig fulgte rådmannens anbefaling.

Det er Utdanningsdirektoratet som tildeler status som realfagskommune, og i Nordland fikk 3 kommuner innvilget sine søknader i første runde: Rana, Bodø og Vestvågøy.

I neste runde skal Sørfold søke.

En av regjeringens viktigste prioriteringer for tiden, er en ny og mer offensiv satsing på realfag på landsbasis. Den nye strategien Tett på realfag fokuserer på at barn og unges kompetanse i realfag «skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon» (Utdanningsdirektoratet).

Må være godt forankret i alle ledd

Som realfagskommune forplikter man seg til å utvikle en lokal plan for å fremme arbeidet med realfag i grunnopplæringen. Utdanningsdirektoratet har laget en mal som politikere, skoleeier, skoleleder og lærere i samarbeid tilpasser tile lokale behov og satsingsområder.

– Det er viktig at en realfagskommune er godt forankret i alle ledd, helt fra politisk ledelse gjennom skoleeiere og skoleledere, til lærere og elever, skriver rådmannen i saksframlegget.

Realfag står sentralt i Sørfolds næringsliv, som mye er tuftet på kraft, industri, oppdrett og mineral.

Dessuten er ny E6 under planlegging, og veibygging handler også om realfag.

Tilskudd følger med tildelingen

Med status som realfagskommune følger det også penger fra Utdaningsdirektoratet.

Disse skal gå til etablering og drift av lokalt realfagsnettverk for skoleledere, lærere, barnehagepersonale og andre involverte i kommunens realfagsarbeid.

Rektorer og barnehagestyrere har diskutert organisering av realfagsatsingen. De anbefaler at ansvaret legges til newtonlærer, og at man benytter deler av et eventuelt tilskudd til å dekke 20% stilling til å drifte nettverkene og være pådriver for realfagsatsingen i skoler og barnehager.