Ledig stilling som prosjektleder til ”Sørfold 2008-2030”

Sørfold kommune starter nå et prosjekt med hovedmål å legge til rette for økt bosetting og næringsutvikling. Prosjektet er gitt navnet ”Sørfold 2008 – 2030”

Hovedfokusområder:

 • Profilering/markedsføring av Sørfold som attraktivt bosted og som vertskap for et livskraftig næringsliv. Herunder tilrettelegge for boligmarkedet i Sørfold.
 • Prosjekter i samarbeid med virkemiddelapparat og lokalt næringsliv for ytterligere utvikling av Sørfold som næringsattraktiv kommune.
 • Regionale utviklingsprosjekter av betydning for Sørfold.

Vi søker etter en prosjektleder i 100 % stilling som skal være pådriver og samordne kommunens arbeid i prosjektet. Stillingen er organisatorisk lagt til rådmannens stab, og er opprettet for 3,5 år. Den som tilsettes må ha:

 • Relevant høyere utdanning og/eller praksis fra lignende arbeid
 • Spesiell interesse for å være med og utvikle Sørfold kommune som bosted og som næringsaktør
 • Personlig interesse og egnethet

Vi kan tilby en krevende, spennende og selvstendig stilling og lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rådmann Torbjørn Winther telefon 75 68 50 11/95228750, e-post: Torbjorn.winther@sorfold.kommune.no eller kommunalsjef Lisbeth Fredheim, telefon 75 68 50 06/46824305, e-post: Lisbeth.fredheim@sorfold.kommune.no
 
Ledig stilling som fagarbeider/assistent i Røsvik barnehage
 
Vi søker etter ny medarbeider til Røsvik barnehage. Stillingen er 60% fast og 20% midlertidig til 31. juli 2009. Fortrinnsvis trenger vi fagarbeider i barne- og ungdomsfaget, men også søkere med andre eller uten fagbrev vil bli vurdert. Det er ønskelig med praksis fra lignende arbeid.

Personlig egnethet bli vektlagt. Søkere som tilsettes må legge fram politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrer Bjørg Mathisen, tlf 75 68 50 35/91529735.

Ledig stilling som fagarbeider/kokk Sørfold Eldresenter

Vi har ledig 17% fast stilling som fagarbeider/kokk ved Sørfold Eldresenter. Vi søker fortrinnsvis etter en medarbeider med fagbrev som kokk, men også andre uten fagbrev oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Hilde Karin Sørfjord, telefon 75 68 50 52/48125631.

Ledig stilling som fagleder/koordinator til rus/psykisk helsetjeneste

Vår fagleder rus/psykisk helsetjeneste har gått over i annen stilling i kommunen og vi søker derfor etter hennes etterfølger. Stillingen er 100%, fast.

Tjenesten er for tiden organisert i sosialetaten, men som en del av pågående omstilling og etablering av NAV-kontor, kan stillingens organisatoriske plassering bli endret.

Dagens ansvarsområde innbefatter bl.a. oppgaver som:

 • Koordinator for kommunens fagteam rus/psykisk helse
 • Iverksettelse og videreføring av tiltak iht plan for psykisk helsearbeid
 • Lavterskeltiltak for innbyggere i kommunen med rus- og psykiske problemer
 • Oppfølging av brukere i samarbeid med interne og eksterne tjenester (spesialisthelsetjenesten ift innleggelser og oppfølging i HF rus og psykisk helse)
 • Personalansvar miljøtjenesten

Andre ansvarsområder eller oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Vi søker etter person med helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning og videreutdanning i psykisk helsearbeid og som har erfaring med rusarbeid.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sosialsjef Bente Trones på telefon
75 68 50 00.

Ledig stilling som sykepleier ved Sørfold Eldresenter

En av våre sykepleiere har fått ny stilling som kreftsykepleier i kommunen. Vi søker derfor hennes etterfølger på Eldresenteret. Den ledige stillingen er 100% . 73% er fast tilsetting og resterende er midlertidig til 31. januar 2010. Tiltredelse snarest. Stillingen inngår i turnus på Eldresenteret.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Hilde Karin Sørfjord, telefon 75 68 50 52/48125631.

For alle stillinger gjelder:

Pliktig medlemskap i god pensjonsordning. Tilbud om barnehageplass og vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Spørsmål angående stillingene kan også rettes til personalkonsulent Ann Kathrin Jacobsen, tlf 75 68 50 16.

Kortfattet søknad sendes via www.jobbnorge.no Søkere som ikke har tilgang til internett kan sende søknad med CV til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Søknadsfrist 27. oktober 2008.