Avlastning

Avlastning har som mål å gi personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver utover vanlig omsorg, avlastning fra daglig omsorg. Tjenesten kan organiserer på ulike måter, f.eks. i hjemmet eller i bolig i regi av kommunen.  Omfaget av avlastning kan variere fra et par timer, til døgn og helger. 

Kriterier:

 • Barnet har en funksjonsnedsettelse om gjør at vedkommende ikke kan være hjemme uten tilsyn, og ikke kan delta i ordinøre aktivitetstilbud uten ledsager
 • Barnet har ikke et ordinært SFO tilbud i ferier
 • Foreldre/foresatte er i arbeid

Barnebolig

Barnebolig er tilbud til barn under 18 år som har et særlig stort behov for helse- og omsorgstjenester. Dette kan f.eks. være barn med funksjonsnedsettelse eller sykdom som krever ekstra omsorg og pleie. 

Barnebolig er når barnet bor utenfor hjemmet i bolig i regi av kommunen fast, og den daglige omsorgen utføres av kvalifisert personell. 

Kriterier/vurdering

 • Omsorgsbehovet kan være fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp enn det som normalt forventes for alder
 • Tildelingen tar utgangspunkt i kartlegging av IPLOS, hvor det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egenomsorg. Alle bistandsvariabler skal kartlegges og vurderes
 • Den som yter omsorg må ha så omfattende oppgaver at det er nødvendig med avlastning for at vedkommende skal kunne makte omsorgsarbeidet
 • Fordeling av omsorgsarbeidet over tid, er omsorgsarbeidet i perioder eller hele tiden
 • Skal bidra til å gi omsorgsyter nødvendig og regelmessig fritid og ferie
 • Skal bidra til å gi omsorgsyter mulighet til å leve et liv med fritidsaktiviteter
 • Vurderingen av omsorgsbyrden sees i sammenheng med andre bistandstiltak og tjenester, som for eksempel omsorgslønn og praktisk bistand
 • Avlastningen vil kunne forebygge mer omfattende hjelp fra kommunen
 • Både den hjelpetrengende og omsorgsyter sine ønsker og behov skal vektlegges
 • Avlastning/barnebolig skal være individuelt tilpasset
 • Avlastningsoppholdet/barnebolig innebærer kost/losji og nødvendig omsorg

Søknadsfrist og kriterier

Søknad må inneholde kort sammendrag om bruker sin funksjonsnedsettelse og hvilke tjenester bruker har fra før samt aktuelle datoer/dager/ og tidspunkt/omfang tilsynet gjelder. 

 • Det kan vurderes tilsyn/personlig assistanse i inntil 3 uker i sommerferien. Søknad om tilsyn utover 3 uker vil bli vurdert i den enkelte sak  
 • Søknad om utvidet avlastning på helgedager og høytidsdager må grunngis godt og vil bli vurdert individuelt

Søknadsfrist

 • Søknad må sendes innen 3 måneder før avlastning/barnebolig kan skal tre i kraft
 • Søknad om ekstra sommeravlastning må sendes innen utgangen av desmeber året før. 

Informasjon og planlegging

Det er viktig at tjenesteyter og pårørende samarbeider i forhold til konkrete behov. Det er nødvendig at pårørende gir nødvendig informasjon i forhold til medikament, sykdom, andre viktige hensyn, ernæring og aktiviteter som barnet/ungdommen deltar på. Blir barnet syk når det er på avlastning må foreldre være følgeperson til lege/sykehus.