Oppgaver til barnevernet

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen og beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barna har det, og om nødvendig sette inn tiltak. Det skal gis hjelp og støtte for at foreldrene/foresatte skal kunne makte sitt omsorgsansvar, men barnevernet har også en plikt til å gripe inn om hjelpen ikke nytter.

Mange barnevernssaker starter ved at foreldrene selv tar kontakt. Også offentlige tjenester, naboer, familien og andre kan melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn. Privatpersoner kan be om å være anonyme, men kan ikke alltid fritas for vitneplikt om saken må behandles i Fylkesnemnda.

Alle meldinger skal bli vurdert innen en uke, og hvis det er grunnlag for det, blir de undersøkt for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak.

Hjelpetiltak

Barnevernet vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan bedre hjemmesituasjonen. Som forebyggende tiltak brukes ofte råd/veiledning, tilsyn, avlastning/besøkshjem, barnehage/SFO, støttekontakt, økonomisk støtte slik at barnet kan delta i fritidsaktiviteter og lignende. En plassering i fosterhjem blir først aktuelt dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører fram eller vurderes som nytteløse.

 

Barnevernvakta

Barnevernvakta for Fauske og Sørfold

Barneverntjenesten i Fauske og Sørfold har akuttberedskap for alle akutte henvendelser som gjelder barn og unge i Fauske og Sørfold. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier som er i krise, og raskt trenger hjelp.

Telefonnummeret til barnevernvakta: 469 55 776

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl 15:30 og 08:00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. 

Henvendelse på dagtid

På dagtid er vakttelefonen stengt, og du når barnevernstjenesten via Kari Hansen Setså ved telefonnummer : 90194437

Ønsker du å drøfte eller melde bekymring? Så kan du ringe til barnevernleder. 

 (hverdager 08.00 - 15.30)

 

Når bør jeg ta kontakt med barnevernvakta?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • Vold, eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Foreldre som ruser seg i barns nærvær
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse

Klage

De som er part i saken, har klagerett og søksmålsrett. Alle vedtak som fattes av barnevernstjenesten, kan klages til Statsforvalteren i Nordland. Fristen for å klage er 3 uker. Vedtak som fattes av barneverns- og helsenemda eller annen rettsinstans, kan påklages innen 2 måneder.

Klager kan sendes inn digitalt til statsforvalteren. 

 

 

 

Ønsker du å hjelpe?

Barnevernstjenesten mangler ofte viktige støttespillere til barn som: støttekontakt, besøkshjem, fosterhjem, tilsynsfører og beredskapshjem.

Et oppdrag i regi av barnevernstjenesten kan være fra noen timer til flere dager i måneden. Det stilles ingen spesielle krav om formell utdannelse, men du/dere må ha overskudd og interesse for medmennesker.

Ta gjerne kontakt på telefon: 90 19 44 37

Greit å vite før du sender bekymringsmelding

Når bør du sende bekymringsmelding?

Hvis du er usikker på om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Hvis du er usikker på om du bør sende bekymringsmelding og ønsker råd, kan du ringe til barnevernet i din kommune og diskutere saken anonymt. 

 

Kan du være anonym?

Dersom du ønsker å være anonym ovenfor familien trenger du ikke fylle ut punkt 2 i skjemaet. 

 

Hva skjer når du melder?

Når du har sendt inn en bekymringsmelding, vurderer barnevernet om meldingen skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra de mottar meldingen. De fleste meldinger blir fulgt opp med en undersøkelse. 

 

Din bekymringsmelding kan bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Det er bare i de mest alvorlige tilfellene at barnevernet overtar omsorgen. Det er barnevernet i kommunen der barnet bor, som følger opp bekymringsmeldingen din. 

 

Hva skal du skrive i meldingen?

I bekymringsmeldingen skal du beskrive hva du har sett eller hørt som gjør at du er bekymret:

 • Hva har skjedd?
 • Når skjedde det?
 • Hvor skjedde det?
 • Hvem var involvert?
 • Er det andre ting som gjør deg bekymret?

Familien får i de fleste tilfellene mulighet til å se meldingen. Hvis du ønsker å være anonym, bør du derfor unngå å gi opplysninger som viser hvem du er – hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent. 

Eksempler på meldingstekst

Eksempel 1 

Morten (8) er en nabo i borettslaget vårt. Han bor sammen med foreldrene og fem søsken. Det siste halvåret har han besøkt oss ofte, ettersom han liker å leke med vår tre år yngre datter. Jeg har aldri sett eller hørt vold eller andre alvorlige hendelser, men synes det virker som foreldrene er lite til stede og er usikker på om han får god nok omsorg. 

 

Eksempler på hendelser som gjør meg bekymret: 

 • Morten er mye ute alene, nesten hver dag til sent på kveld (rundt kl. 23).
 • Han forteller selv at han passer lillebrødrene sine (på rundt tre og fem år) mens foreldrene og eldre søsken er borte. I sommer fortalte han også at han og søsknene (eldste barn er 14 år) var alene hjemme i nesten en uke. 
 • Morten får ikke ha noen andre barn inne hos seg, og når min datter eller andre barn ringer på døren, blir de bedt om å gå av foreldrene. Jeg har aldri sett ham sammen med venner fra skolen eller andre jevnaldrende. 
 • Morten forteller at han byttet skole i høst fordi foreldrene ikke likte lærerne på den gamle skolen. 
 • Jeg har flere ganger forsøkt å slå av en prat med foreldrene, men de er ordknappe og virker ikke interessert i å bli bedre kjent. 

Eksempel 2 

En familie som bor i vårt sameie, har en sønn vi er bekymret for. Alle kan høre at gutten og far krangler mye. For to uker siden var det brann i en garasje, og det viste seg å være denne gutten som hadde tent på. Saken er meldt til politiet, men vi ser ikke at de har gjort noe ennå. Vi er veldig bekymret for gutten, og bekymret for om faren skader ham. Vi er også redd han skal sette fyr på flere steder. Vi vet ikke hva gutten heter, han bor i Strandgata nr. 12 i 2. etasje og er mellom 14 og 18 år. Han har en eldre bror som heter Lars. 

 

Hvis du oppgir navn og adressen din i meldingen, får du en bekreftelse fra barnevernet på at meldingen er mottatt, innen tre uker. 

Det kan hende barnevernet tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet vil også snakke med barnet, familien og andre som kjenner barnet, for eksempel skolen eller barnehagen. 

 

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.