Tildelingskontoret behandler søknader om

 • Avlastning for barn og unge
 • Ambulerende dagtilbud
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Hjemmesykepleie
 • Individuell plan
 • Kreftsykepleie
 • Kortidsopphold/avlastning i institusjonn
 • Langtidsopphold sykehjem
 • Middagsombringing
 • Miljøtjeneste
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand
 • Trygghetsalarm

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av helsetjenestene du har fått tildelt eller du har fått avslag på søknaden din. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.