Beredskapsplaner

Beredskapsplan for psykisk og sosial omsorg (posom)
Vedtatt i kommunestyret 16.06.2022.

Overordnet beredskapsplan
Vedtatt i kommunestyret 26.06.2019.

Plan for oppfølging av beredskapsarbeidet 2022-2023
Vedatt i kommunestyret 22.09.22.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel startet høsten 2021. Sommeren 2023 ble planen ferdigstilt og vedtatt.

 1. Planprogram
  For alle kommuneplaner og temaplaner skal det lages et planprogram. Dette skal inneholde tidsplan for arbeidet, opplegg for medvirkning og hvilke tema selve planen skal inneholde.
  Forslag til planprogram har vært på høring og ligget til offentlig ettersyn, og det har kommet mange innspill som blir nyttig å ta med seg videre.

  8. februar 2022 ble planprogrammet vedtatt i kommunestyret.

  Her kan du laste ned “Vedtatt planprogram kommunens samfunndel 2023-2035”.

  I februar 2022 ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse som alle var velkommen til å delta i. 
  I april samme år var det folkemøter på Røsvik samfunnshus, Kobbelv vertshus og i rådhussalen.
   
 2. Workshop og digital undersøkelse
  Neste steg i medvirksningsprosessen var workshop med barn og unge på skolene, samt eget møte med næringslivet i juni.
  I tillegg gikk vi ut med en ny digital spørreundersøkelse for å få flere innspill fra aldersgruppen 18-40 år.

  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel var på høring våren 2023. Det kom inn mange innspill, både fra eksterne myndigheter og fra organisasjoner i kommunen.

  Etter høringsrunden ble innspillene gjennomgått, og en del ble innarbeidet.
  Deretter ble det ferdige forslaget lagt fram til politisk behandling og vedtatt i kommunestyret 20. juni 2023.

  Her finner du “Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2023-2035.”

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner for Sørfold kommune finner du i den eksterne tjenesten arealplaner.no der du kan søke i Sørfold kommunes planer og detaljregruleringer.

Her finner du planregister for Sørfold kommune.

Andre planer, forskrifter og vedtekter

Delegasjonsreglement Sørfold kommune 2020 - 2024
Vedtatt i kommunestyret 30.11.2020 og korrigert 21.02.2021.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Handlingsplan 2024-2027 vedtatt i kommunestyret 24.11.2023.

Eierskapsmelding Sørfold kommune
Oppdatert etter innspill i kommunestyrets møte den 28.9.2018.

Feie- og tilsynstjeneste
Forskrift om gebyr for gjennomføring, trådt i kraft 01.01.2022.

Flyttegodtgjørelse
Reglement vedtatt i kommunestyret 25.10.2018.

Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem
Vedtatt i kommunestyret 15.06.2017.

Forskrift om anløpsavgift og vederlag
Vedtatt i kommunestyret 6. juli 2017 og gjelder fra samme dato.

Forskrift vann og avløp, Søfold kommune. 
Fastsatt av Sørfold kommunestyre 07.09.2023.

Gaver til ansatte i Sørfold kommune
Reglement vedtatt i kommunestyret 17.11.2011, revidert 26.04.2018.

Godt psykososialt barnehagemiljø
Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 29.11.2021.

Gravplassvedtekter for Sørfold
Godkjent av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 02.10.2019.

Habilitering og rehabilitering
Plan vedtatt i kommunestyret november 2017.

Helse- og omsorgsplan 2021 - 2031
Vedtatt i kommunestyret 26.05.2021.

Hovedplan vann 2020 - 2035
Vedtatt i kommunestyret 29.11.2021.

Hundehold
Forskrift vedtatt i kommunestyret 18.12.2019.

Innkjøpsreglement Sørfold kommune
Retninglinjer og veileder for offentlige anskaffelser, vedtatt i kommunestyret 13.03.2014.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022 - 2032
Vedtatt i kommunestyret 16.12.2021 og revidert mars 2022.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022 - 2025
Tiltaksplan vedtatt i kommunestyret 16.12.2021 og revidert mars 2022.

Kommunedirektørens administrative delegasjonsreglement
Vedtatt av kommunedirektøren 30.11.2020 - revidert august 2023.

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2023 - 2035
Vedtatt i kommunestyret 20.06.2023.

Kvalitetsreformen ‘Leve hele livet’
Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 23.03.2021.

Ordensreglement ved skolene
Gjeldende fra 01.08.2020.

Permisjonsreglement for Sørfold kommune
Gjeldende fra 01.01.2010.

Planregister Sørfold

Planstrategi Sørfold kommune 2020 - 2024
Vedtatt i kommunestyret 16.09.2020.

Politivedtekter Sørfold kommmune
Fastsatt av Sørfold kommunestyre 23.04.2002, endret 31.12.2006.

Profilhåndbok Sørfold kommune
Vedtatt i kommunestyret 12.04.2016.

Reglement for kommunestyre og formannskap 2019 - 2023
Vedtatt i kommunestyret 16.11.2020.

Reglement for Sørfold ungdomsråd
Vedtatt i kommunestyret 16.06.2020.

Seniortiltak for ansatte
Vedtatt i kommunestyret 20.06.2023 og gjeldende fra samme dato.

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021 - 2024
Vedtatt i plan- og ressursutvalget 15.12.2020.

Strategiplan for kulturskolen 2022 - 2025
Vedtatt i kommunestyret 29.11.2021.

Støtte til ledsager ved feriereise
Retningslinjer vedtatt i kommunestyret 28.09.2018

Universell utforming
Handlingsplan vedtatt av kommunestyret 12.04.2016.

Vedtekter for Sørfold eldreråd
Vedtatt i Sørfold kommunestyre den 31.5.2024.