Hva er miljøtjeneste?

Miljøtjenesten i Sørfold er en kommunal tjeneste basert på miljørettede tiltak i og utenfor bolig til tjenestemottaker. Tjenesten skal legge særlig vekt på opplæring, slik at bruker føler mestring, samtidig som at bruker skal i større grad bli selvhjulpen og mestre på best mulig vis sosiale settinger. Miljøtjenesten er ment som en støtte for selvhjelp, slik at tjenestemottaker skal kunne bo hjemme lengere, og ha en aktiv og meningsfylt hverdag. Tjenesten baseres på enkeltvedtak, og skal være individrettet. Tjenesten skal legges opp til den hver enkelte som får innvilget tjeneste, og brukermedvirkning skal stå i fokus. Tjenestemottaker skal selv si noe om hva en trenger bistand til, og vedtak skal fattes deretter.

På onsdager tilbyr miljøtjenesten miljøcafè. Dette er en tjeneste som skal ha fokus på samhold, sosialt nettverk, matlaging og sosial trening.

Hvem kan søke?

Alle som er bosatt i Sørfold kommune, og som har en funksjonsnedsettelse. En funksjonsnedsettelse kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming.

Tjenestene som tilbys

· Individuell oppfølging på dagtid

· Botrening

· Sosial trening

· Tilrettelegging av meningsfylte aktiviteter og sosialt nettverk

· Hjelp til å tilrettelegge hverdagen, aktivisering i hjemmet og ute i det sosiale liv

· Råd og veiledning

· Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak og instanser

· Koordinering og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

· Tjenesten kan omfatte støtte til å gjennomføre aktiviteter brukeren opplever som en utfordring

· Motiverende samtaler

· Hjelp til å være selvstendig i dagliglivet

· Støtte til selvhjelp