Fylkesordfører Kari Anne og ordfører Gisle Hansen
Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen overrakte blomster og godkjenningsbevis til ordfører Gisle Hansen 21. juni 2022.

Trafikksikker kommune

Sørfold er godkjent som Trafikksikker kommune. Dette  gjelder i første omgang for en periode på tre år,  2022-2025. Etter dette kan man søke om ny godkjenning.

Det settes en del kriterier for kommuner som ønsker å få status som Trafikksikker kommune, og man må sende inn dokumentasjon som viser hvordan man vil innarbeide rutiner og tiltak for økt fokus på trafikksikkerhet.
Man må også vise at alle enheter og avdelinger er involvert.

Her kan du lese dokumentene som ble sendt inn til Trygg trafikk:

Samlet dokumentasjon for Sørfold kommune.

Plan for trafiksikkerhet i barnehagene.

Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2028.

Trafikksikkerhetsplanen skal revideres. Dette vil være en kontinuerlig prosess, der man til enhver tid ønsker innspill fra innbyggere, både enkeltvis, fra foreldregrupper, lag og organisasjoner og andre grupperinger.

Under her finner du et enkelt skjema. Har du innspill om trafikksikkerhet, noe som bør utbedres av fysiske tiltak eller tips til holdningsskapende arbeid?

Da er du velkommen til å sende oss noen ord. Innspillene vil bli behandlet av en admnistrativ arbeidsgruppe som består av:

  • Leder vei, vann og avløp Trond Nyquist
  • Rektor Røsvik oppvekstsenter Trude Gleinsvåg
  • Folkehelsekoordinator

Videre vil denne gruppen legge frem saker for formannskapet, som er oppnevnt som trafikksikkerhetsutvalg for Sørfold kommune.

Barn ved fotgjengerovergang

Midler til trafikksikkerhet

Samferdselsdepartementet deler ut midler til trafikksikkerhetstiltak. Kommuner, organisasjoner, interessegrupper samt skoler og barnehager kan søke, fristen er 1. mars.

Nullvisjonen

Formålet med ordningen er å bidra til å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet, og i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Både holdningsskapende og fysiske tiltak kan få støtte

Tilskuddsordningen retter seg mot trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager.

Tilskudd kan blant annet gis til:

  • kampanjer, materiell, kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid
  • fysiske tiltak på trafikkarealer eller tilstøtende områder.

Tilskudd skal ikke finansiere:

  • lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
  • prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Mer om samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhet.

Sørfold fikk status som Trafikksikker kommune i juni 2022.

Fortauet langs Søster Brits vei.
Dette er starten på planområdet, som strekker seg ned til Langstranda

Tryggere skolevei

Sørfold kommune har fått 2.400.000 kroner fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland fylkeskommune til renovering av fortau og gatelys i Søster Brits vei på Straumen.

– Tiltaket gir bredere fortau og ny belysning gjennom Straumen. Det gir også tryggere skolevei og tryggere ferdsel generelt.

Dette skriver Trafikksikkerhetsutvalget som begrunnelse for å innvilge kommunens søknad om tilskudd.

Sørfold kommune har i eget planvedtak besluttet å oppgradere fortauet langs Søster Brits vei mellom kryss Straumvassveien og Langstranda.

– Fortauet er i dårlig tilstand og det er ønskelig å utvide bredden, både med tanke på bedre fremkommelighet og for enklere maskinell drift av fortauet, står det blant annet i planbeskrivelsen.

Kommunen håper også at bredere fortau vil bidra til at flere velger å gå og sykle.

Dermed har tiltaket også et miljø - og folkehelseperspektiv.

Plakat om å holde fokus når man kjører bil

Hold fokus når du kjører!

Følg med på veien, hold fokus og stopp hvis du blir trøtt. Hvis du har en moderne smart-telefon, kan du også sette denne i bilmodus. Dette er Trygg Trafikks og vår anbefaling til sommerbilistene.

Økt fokus på trafikksikkerhet betyr også økt satsing på  informasjon til  innbyggere og ansatte knyttet til dette, og her får kommunene bistand fra Trygg Trafikk, som blinker ut et tema for hver måned.

Mange har latt seg distrahere av mobiltelefonen mens de kjører bil, viser en ny undersøkelse. Etter de verste ulykkesmånedene på åtte år, kommer Trygg Trafikk og Volvo med en tydelig anbefaling til sommerbilistene: Sett telefonen i bilmodus før du kjører.

Bilmodus er en funksjon som minner om flymodus, og som finnes på de fleste moderne smarttelefoner. Når bilmodus er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien.

På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører.

Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil.

Så aktiver bilmodus og bidra til å gjøre veiene tryggere!

Takk for at du viser hensyn!

Les mer om hvordan du aktiverer funksjonen Bilmodus.