Hvem er flyktninger?

Flyktninger, er ifølge FNs flyktningkonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe».

I vårt tilfelle er det personer som har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold i Norge på bakgrunn av søknad om asyl, personer som har vedtak om kollektiv beskyttelse, overføringsflyktninger med innreisetillatelse og familieinnvandrede.

Introduksjonsprogram

Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger mellom 18 år – 55 år i introduksjonsprogrammet, der oppfølging rundt bosituasjonen og undervisning i aktuelle tema inngår. Formålet med introduksjonsprogrammet, er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Introduksjonsprogram må inneholde:

  • Norsk opplæring
  • Opplæring i livsmestring i et nytt land
  • Språkpraksis
  • Foreldreveiledning i form av ICDP (International child developing program)

Etablering av flyktninger

Etableringen skal være nøktern og inneholde det mest nødvendige slik at flyktninger får en forsvarlig start i kommunen, jfr.  «Kommunalt reglement og rutiner for etablering av bosatte flyktninger og deltakelse i introduksjonsprogram.»

Integrering er kommunalt ansvar

Flyktningetjenesten samarbeider med alle kommunale enheter og avdelinger. Tjenestens målsetting er:

  • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
  • Arbeide for integrering og likestilling.
  • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
    raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet                                                                     

Flyktningetjenesten har et tett samarbeid med ulike instanser og faste samarbeidsmøter med helsestasjon, skolen og voksenopplæring.

Samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger

For å få en god integrering i samfunnet er flyktningetjenesten avhengig av et godt samarbeid med lokal befolkningen. Vi tilstreber tett kontakt med lokale lag og foreninger. Lokale lag og forening kan søke om integreringsmidler fra flere forskjellige institusjoner. Flyktningetjeneste kan bistå i søkeprosessen, men kan ikke stå som økonomisk ansvarlig for prosjektene.

Mer opplysninger kan en finne her:

Tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tilskudd fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Støtteordninger fra Frivillighet Norge

Spørsmål og svar om tilskudd til frivillige lag og organisasjoner (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Vi oppfordrer frivillige som ønsker å bidra til å ta kontakt med flyktningetjenesten. 

Samarbeid med næringslivet

Flyktningetjenesten ønsker å gi honnør til kommunens næringsliv som tar imot våre flyktninger til språkpraksis og hjelper dem med å knekke den norske arbeidskoden. Gjennom denne ordningen og i samarbeid med NAV, kommer mange flyktninger i ordinær jobb. 

I årene 2018 og 2019 var Sørfold kommune blant de ti beste norske kommuner når det gjelder overgang fra introduksjonsprogram til arbeid eller ordinær skolegang.

Flyktningetjenesten forsøker etter beste evne å matche flyktningers utdanning og erfaring med ulike språkpraksisplasser. 

Har din bedrift lyst til å bidra ta gjerne kontakt med oss.