Sørfold sykehjem

Pasienter som får tildelt plass ved Sørfold sykehjem i Røsvik, har i hovedsak behov for;
• Langtidsplass
• Heldøgnsomsorg


Sykehjemmet består av to avdelinger:
• Somatisk avdeling
• Skjermet avdeling


Kriterier for å få langtidsplass:
Personer med omfattende hjelpebehov tilsvarende heldøgns omsorg i institusjon. 

  • Andre tjenester har vært utprøvd eller vurdert
  • Behov for mer enn 25 timebaserte tjenester per uke.
  • Individuelt.
  • Samlet tverrfaglig vurdering av funksjonsnivå og egenomsorg.


“Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige eller forsvarlige helse- og omsorgstjenester” Jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e.

Sørfold eldresenter

Pasienter som får tildelt plass ved Sørfold eldresenter, Straumen har i hovedsak behov for;


Korttidsopphold for kartlegging og rehabilitering

  • Ulike årsaker som medfører at tjenester ikke kan gis i eget hjem.
  • Behov for observasjon store deler av eller hele døgnet, oppfølging og behandling, en forverring av helsetilstand av forventet forbigående karakter.

Avlastningsopphold

  • Avlastning har som mål å gi personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

Akutt helsehjelp via KAD (Kommunal akutt døgnenhet)

  • Tildeles av lege/legevakt


• Behandling/omsorg i livets sluttfase på «hjerterommet»


Eldresenteret har etablert en rehabiliteringsleilighet som er i tilknytning til avdelingen. Tjenesten tildeles til kommunens innbyggere der hvor rehabilitering eller habilitering i eget hjem ikke lar seg gjøre ut fra forsvarlighetsprinsippet. Tjenesten tildeles til de personer som har potensial for helt til delvis gjenvinningspotensial av sin(e) tapte funksjon(er). Tjenesten kan også brukes for en bred og dyp kartlegging av fysisk, psykisk og kognitiv funksjon der hvor brukere tiltenkes tilbakeført til hjemmet. Tjenesten vil bli krevd egenbetaling for på lik linje med andre typer Korttidsopphold.


Plass ved Sørfold Eldresenter tildeles av kommunens tildelingskontor og gjøres etter en tverrfaglig vurdering av hver enkelt situasjon. Der det er behov for institusjonsopphold begrunnet i ensomhet og mangel på sosial stimulering skal det først vurderes behov for andre tjenester på et lavere nivå som for eksempel støttekontakt.

Hvordan søke institusjonsplass eller omsorgsbolig?

Søknad om pleie- og omsorgstjenester finner du her 

Søknad må lastes ned, scannes eller sendes i brev, ikke på mail. 

Søknad sendes til: 

Tildelingskontoret, Strandveien 2, 8226 Straumen 

Kontakt: 916 20 930

Vi tar i mot besøk etter avtale.