Tegning av fisker med fiskestang

Vedtekter fiskefond

I forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet er det avsatt midler til fiskefremmende tiltak.Midlene forvaltes av plan- og ressursutvalget og kan brukes over hele kommunen.

Direktoratet for naturforvaltning har godkjent vedtektene for bruk av midler til opphjelp av fisket, som er avsatt til Sørfold kommune i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet. Vedtektene ble vedtatt i kommunestyret 07.03.2000.

§ 1

Midlene skal brukes til opphjelp av fisket i Sørfold kommune og nyttes til konkrete fiskefremmende og tilretteleggende tiltak etter kommunestyrets bestemmelser.

§ 2

Midlene forvaltes av kommunestyret, og må ikke komme i konflikt med lov om laksefisk og innlandsfisk m.m.

§ 3

Kommunal fiskeforvaltning skal i forbindelse med de årlige budsjettarbeider utarbeide forslag til bruk av midlene. Under dette arbeid skal fiskeforvaltningen i nødvendig utstrekning ta kontakt med samarbeidspartene innen fiskeforvaltningen i kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling. 

§ 4

Dersom det på et årsbudsjett oppstår ubrukte midler skal disse midlene automatisk overføres til neste års budsjett og tillegges neste års bevilgning.

 

Kommunestyret er klageinstans.

Rødrev

Vedtekter viltfond

I forbindelse med regulering av Faulvatnet er det avsatt midler til opphjelp av viltet. Midlene skal brukes til konkrete og tilretteleggende tiltak, og kan brukes over hele kommmunen.

Dette er viltforvaltningens andel av tiltaksmidler avsatt til Sørfold kommune i forbindelse med utbyggingen av Faulvatnet m.m. Vedtektene er godkjent av kommunestyret 07.03.2000.

§ 1

Midlene skal brukes til opphjelp av viltet i Sørfold kommune og nyttes til konkrete viltfremmende og tilretteleggende tiltak etter den kommunale viltforvaltningens bestemmelser.

§ 2

Midlene forvaltes av politisk viltforvaltningsorgan i kommunen og må ikke nyttes til tiltak som kan komme i konflikt med lov om viltet.

§ 3

Kommunal viltforvaltning skal i forbindelse med de årlige budsjettarbeider utarbeide forslag til bruk av midlene. Under dette arbeid skal viltforvaltningen i nødvendig utstrekning ta kontakt med samarbeidsparter innen viltforvaltningen i kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling.

§ 4

Dersom det på et årsbudsjett oppstår ubrukte midler skal disse midlene automatisk overføres til neste års budsjett og tillegges neste års bevilgning.

Skogsvei gjennom granskog

Vedtekter friluftsfond

I forbindelse med utbyggingen av Faulvatnet ble det avsatt fondsmidler til friluftstiltak. Midlene kan brukes over hele kommunen.

Vedtektene for bruk av disse midlene er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning og ble vedtatt i kommunestyret 07.03.2000.

§ 1

Midlene skal brukes til opphjelp av friluftslivet i Sørfold kommune og nyttes til konkrete friluftsfremmende tiltak etter den kommunale friluftsforvaltningens bestemmelser og i samråd med Fylkesmannen i Nordland.

 § 2

Midlene forvaltes av plan- og ressursutvalget. De må ikke nyttes til tiltak som kan komme i konflikt med generelle friluftsinteresser.

 § 3

Kommunal friluftsforvaltning skal i forbindelse med de årlige budsjettarbeider utarbeide forslag til bruk av midlene. Under dette arbeidet skal friluftsforvaltningen i nødvendig utstrekning ta kontakt med samarbeidsparter i kommunen.

 § 4

Dersom det på et årsbudsjett oppstår ubrukte midler skal disse midlene automatisk overføres til neste års budsjett og tillegges neste års bevilgning.