Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRFOLD KOMMUNES KRAFTFOND

(Vedtatt i kommunestyret 20.11.95. Godkjent av fylkesmannen 15.12.95.)
 

§ 1 HJEMMEL, KAPITAL OG AVKASTNING

Fondskapitalen er:

 • Næringsfond på kr. 5 mill. innbetalt av Statkraft i medhold av pkt. 2 i  konsesjonsvilkårene for Kobbelvutbyggingen, vedtatt ved kongelig resolusjon av 10.07.81.
 • Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlig lån.

Avkastningen er:

 • Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Statkraft i medhold av pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for Kobbelvutbyggingen.
 • Renter og annen avkastning av fondskapitalen på kr. 5 mill.
   

§ 2 FORMÅL

Kraftfondet skal fortrinnsvis benyttes tli tiltak som kan fremme næringslivet og derigjennom trygge arbeidsplasser og bosetting i Sørfold kommune. Det kan ikke ytes støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen.

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Innenfor denne rammen kan midlene nyttes til:

 • Kommunalt tiltaksarbeid. Som eksempelvis næringsplanlegging, etablererprosjekter, kompetansehevingsprosjekter samt stedsutvikling.
 • Grunnlagsinvesteringer. Eksempelvis opprustning av kommunesentra, tilrettelegging av næringsarealer, infrastrukturtiltak for reiselivet og kommunikasjonsprosjekter.
 • Bedriftsutvikling. Eksempelvis stipendordninger, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Investering i bedrifter. Eksempelvis utstyr/maskiner, bygninger og utvidelser av eksisterende bedrifter. 
 • Kommunale fellestiltak som ikke kan finansieres av andre distriktspolitiske virkemidler. såsom boligprosjekter idrett/friluftsliv, kommunikasjoner o.a. som kan styrke kommunen som bo- og etableringssted.
 • Tiltak innen jordbruk, skogbruk og fiske.

Ved samfinansiering med midler fra andre støtteordninger, kan samlet offentlig støtte ikke overskride den støtteandel som er fastsatt jfr. § 4.
 

§ 3 STØTTEFORMER

Støtte kan gis i form av:

 • Lån (fondskapitalen)
 • Ansvarlige lån (fondskapitalen) 
 • Tilskudd (avkastningen)
 • Betingede lån (avkastningen)
 • Aksjekapital i kommunale utleiebygg (der kommunen har over 50% av total aksjekapital)
   

§ 4 STØTTEVILKÅR

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for prosjektet. Ved prosjekter med særlig betydning for kvinner og ungdom kan det gis inntil 75% finansiering.

Støtten skal være begrenset til:

 • Maksimal støtte må ligge innenfor en grense på 200.000,- euro til et og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden. (Jfr. EØS-avtalens regelverk).
 • Det er en forutsetning at evt. ytterligere støtte bedriften mottar fra andre offentlige kilder ikke fører til at samlet støttebeløp til samme utgiftskategori overskrider terskelen på 200.000,- euro.
   

§ 5 FORHOLDET TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ STATSSTØTTEOMRÅDET

Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.
 

§ 6 FORVALTNING

 • Kommunestyret oppnevner fondsstyre: I dette tilfellet er formannskapet, som er næringsutvalg, oppnevnt. I tilfeller der det foreligger tidspress i behandlingen av en sak, kan administrasjonen v/ kommunedirektør og næringssjef bevilge inntil kr. 30.000 til et enkeltprosjekt. Slike saker refereres i neste møte i fondsstyret.
 • Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene til enhver tid er disponible. Renter og avdrag tilbakeføres fondet.
 • Klageadgang knyttet til lovlighetsklage reguleres i kommunelovens § 59.
 • Forvaltningsklage, eller klage på avslått søknad om støtte i en enkeltsak, kan påklages til kommunestyret, jfr. forvaltningslovens § 28 andre ledd, om klage på enkeltvedtak.
   

§ 7 SØKNADSBEHANDLING

Søknader om støtte fra kraftfondet behandles som hovedregel 2 ganger pr. år. Søknadsfrister kunngjøres på hjemmesiden og i lokalavisene. I spesielle tilfeller der tidsfaktoren er knapp, kan søknader behandles også til andre tidspunkter og utenom fristene.
 

§ 8 ÅRSMELDING

Det skal legges fram melding om fondets virksomhet for kommunestyret årlig. Gjenpart av denne skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.
 

§ 9 GODKJENNING AV VEDTEKTER/VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.