Søknad om fradeling

Det innebærer at enheten har ansvaret for saksbehandling og utfører målingsarbeid ved deling og bortfesting av tomter. Og dette kan gjelde tomt til eksisterende bygg eller til nytt bygg.

Hvis tomten fradeles landbrukseiendom i et område som er regulert til landbruk, natur og friluftsområde (LNF), vil søknaden om fradeling bli oversendt til landbruksmyndighetene for behandling etter jord eller skoglov.

Det må søkes om dispensasjon hvis tomten ikke ligger i område regulert til bolig eller fritidsbolig.

Delingstillatelse gis med hjemmel i Plan- og bygningsloven.

Oppmåling må gjennomføres i henhold til matrikkellovens bestemmelser med avmerking av grenser m.m.

Retting i matrikkelkart

I Sørfold kommune finnes det en del eiendommer med feil bruksnummer, grenser som ikke stemmer o.s.v på vårt matrikkelkart. 
Hvis du som grunneier ønsker å rette opp en feil på din eiendom så ber vi om at du fyller ut skjemaet “Krav om retting i matrikkelen”.

Etter at skjemaet er mottatt av Sørfold kommune, sammen med tydelig kart over rettelser, vil vi opprette sak. 
Hvis saken er godt nok dokumentert vil rettelsen vises på de digitale kartverkene som er tilgjengelig på internett.

Her kan du gå inn på kommunekart.com og sjekke nærmere.

Det vil også sendes ut nytt matrikkelkart til partene.

For innsending av krav om retting, bruk følgende skjema, som fylles ut og sendes Sørfold kommune:

Krav om retting i matrikkelen.pdf