Hva er ergoterapi?

Ergoterapi kan hjelpe deg med å mestre aktiviteter i egen hverdag, slik at du kan fortsette å ha meningsfylte aktiviteter i ditt liv.

Tjenesten er til barn og unge, og deres familier samt voksne og eldre som er i risiko for å få, eller har vansker med å mestre/utføre daglige aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade.


Ergoterapeuten samarbeider med andre tjenester i kommunen som: skole, barnehage, pleie, hjemmebaserte tjenester, legekontor, fysioterapitjenesten, NAV, vaktmester mfl.

Eksempler på ergoterapeutens arbeid:
• Råd og veiledning ifht dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, hjem / skole og fritid.
• Trening vedr. dagliglivets aktiviteter med fokus på mestring og deltakelse.
• Komme på hjemmebesøk, og sammen med deg kartlegge og finne løsninger på aktiviteter som i hverdagen er utfordrende.
• Tekniske hjelpemidler (bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon), søknad/ vurdering/utprøving/tilpasning av disse.
• Hjelpe deg til å mestre egen hverdag
• Informere og veilede om fallforebyggende tiltak
• Bistår ved tilpasning eller nybygg, både i boliger, barnehage, skole, arbeidsplass, fritidsarena og kommunale bygg, for og sikre tilgjengeligheten for personer med ulike funksjonsnedsettelser
• Syn- og hørselskontakt i kommunen

Hjelpemidler - varig behov

Kommunen skal sørge for formidling av tekniske hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Ergoterapeuten i kommunen skal legge brukerens samlede behov til grunn, og vurdere tekniske hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak. Om nødvendig skal kommunen be om assistansen fra hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser.

Ansvar for utlån av hjelpemidler
Nav hjelpemiddelsentral i Nordland har ansvar for alle varige utlån. Ergoterapeuten i Sørfold har ansvar for kortidsutlån.
Kommunen har et begrenset kommunalt hjelpemiddellager for kortidsutlån.


Varig lån – over 2 år
Har du varig behov og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du søke om hjelpemidler gjennom Nav hjelpemiddelsentral. Ved behov for hjelpemidler til varig bruk, kan du kontakte ergoterapeuten i Sørfold Kommune. Ergoterapeuten vil komme hjem til deg for å vurdere ditt behov og hjelpe deg med søknaden. Du vil bli kontaktet når hjelpemidlet er kommet til kommunen.


Hva kan bruker forvente av oss

 • Hjelp til å oppdage og utrede behov for tekniske hjelpemidler v
 • Hjelp til å velge/prøve ut tekniske hjelpemidle v
 • Hjelp til å begrunne søknader
 • Oppfølgning og evaluering av bruken av hjelpemidler
 • Organisering av utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler

Forventninger til bruker

 • Gi beskjed til kommunen når behovet for hjelpemidlet opphører og det skal leveres tilbake 
 • Sørge for at hjelpemidlet som leveres tilbake er vasket/rengjort. 
 • Hente/levere tilbake hjelpemidlet selv der dette er hensiktsmessig

Kortidslån av hjelpemidler

Hjelpemidler lånes ut ved et kortvarig sykdoms- eller skadetilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel, og lånes i ut i en periode på 3 måneder av gangen. 

Hjelpemidlene lånes ut hos kommunalt hjelpemiddelager lager på Straumen. Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel du har lånt, må du levere det tilbake i rengjort stand til kommunalt lager.

 

Hvordan hente hjelpemidlene?
Alle mindre hjelpemidler hentes eller returneres til kommunalt lager av bruker/pårørende. Mindre hjelpemidler er hjelpemidler som kan transporteres i en personbil.
Vi tar forbehold om at vi ikke har alle hjelpemidlene på lager i perioder med stor pågang.


Hva må du kjøpe selv?

Støttehåndtak, gripetang, strømpepåtrekker, hofteputer/skråputer og enkle ADL-hjelpemidler må du kjøpe selv
Hvor låner du? 

Hjelpemidler lånes ut fra Kommunalt lager i kjelleren på Sørfold Eldresenter, Strømveien 7. Utlevering skjer etter avtale med ergoterapeut

Syn- og hørselskontakt

Ergoterapeut i Sørfold kommune er også syn- og hørselskontakt. 

Hørselskontakt

Nedsatt hørsel er en fellesbetegnelse som dekker alle grader av hørselstap, inkludert døvhet. For å få hjelpemidler gjennom NAV hjelpemiddelsentral må hørselstapet være varig nedsatt (over 2 år), og være nødvendig og hensiktsmessig for at man skal gjøre praktiske gjøremål i dagliglivet. 

 • Kartlegge behov for hørselshjelpemidler
 • Veiledning og opplæring til personer med nedsatt hørsel
 • Tilrettelegging av daglige aktiviteter
 • Bistå i søknad og henvisning  til Nav hjelpemiddelsentral

Hørselskontakt leverer ikke ut høreapparater, men kan formidle kontakt til hørselsentralen eller audiograf dersom man har vært der tidligere. Henvisning til audiograf eller hørselssentral ved Nordlandssykehuset skjer via fastlege, 

Synskontakt

For å få hjelpemidler til syn, må man ha redusert syn til 6/18(0,33) eller dårligere. Dette betyr at du mest sannsynlig ikke klarer å lese avisen på vanlig avstand. Hvis synsnedsettelsen er varig (over 2 år) kan man ha rett på hjelpemidler. Andre alvorlige synsutfordringer som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett på hjelpemidler. Synstap må være dokumentert hos øyelege eller optiker før man kan søke om hjelpemidler. 

 • Kartlegge behov for synshjelpemidler
 • Være behjelpelig med å innhente øyemedisinske og optiske opplysninger
 • Opplæring og veiledning i synstekniske hjelpemidler
 • Bistå i søknader til nav hjelpemiddelsentral
 •  

Synskontakt leverer ikke briller, dette må man gå til optiker for å få hjelp med.