Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

  • Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Regnskap, årsmelding og budsjett

Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk (se lenke nederst), og samme skjema brukes for alle typer lag.
 
Søknadsfrist: 1. april 2024

Det er formannskapet som fordeler kulturmidler, og dette vil skje i møte 11. mai.

Før det fattes vedtak, skal idrettsrådet uttale seg om fordelingen til idretts- og skytterlagene.

Nærmere opplysninger kan gis av Områdeleder, tlf. 916 40 932. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no hvis du lurer på noe.