Det skal bygges ny trasé for E6 gjennom Sørfold og Hamarøy på grunn av EU-krav om tunnelsikkerhet.

Dette er den andre delstrekninga som behandles. På denne strekninga, fra Megården til Sommerset, vil det bygges tre tunneler og nye bruer over  Tørrfjordelva og Tørrfjorden.

For mer informasjon viser vi til søknaden som er lagt ved denne saken. Du finner også en mer utførlig beskrivelse og plandokumentene på Statens vegvesen sin nettside.

Høring

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post: sfnopost@statsforvalteren.no