I forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatn er det avsatt midler til fiske-, vilt- og friluftlivsfremmende tiltak. Midlene forvaltes av Plan- og ressursutvalget, og kan brukes over hele kommunen.

Både lag og foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte til tiltak.

Søknader blir behandlet i Plan- og ressursutvalget (PRU) i siste møtet før sommeren.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag, der en også må prøve å stipulere eventuell dugnadsinnsats, slik at totalkostnaden synliggjøres. 
Regnskap (sist avlagte) for laget/organisasjonen legges ved søknaden.

Søknadsfrist er 5. april 2024.

Utbetaling

Tilskuddsmidlene blir først utbetalt når tiltaket er gjennomført, men en kan få delutbetalinger underveis. Kostnadene skal dokumenteres, og det skal føres dugnadsliste.

Plan- og ressursutvalget kan bestemme at det i tillegg til de budsjetterte midlene det enkelte året, også kan brukes av fondskapitalen.

Kontaktperson:
Næringssjef Gerd Bente Jakobsen
Mobil 90 50 60 96

Slik sender du søknad:

Mange gode dugnadsprosjekter

Av tiltak som fikk støtte fra disse fondene i 2023 kan vi nevne:

  • Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening fikk støtte til tiltak ved Storskoghytta og naustet ved Storskogvatnet.
  • Fiskeoppsyn i Kobbelvvassdraget ble støttet med 20.000 kroner til Kobbvatn Utmarkslag.
  • Leirfjorden grendelag fikk midler til stimerking, skilting og rasteplass.
  • Kvarv Øvre Utmarkslag fikk støtte til kjøp av yngel til utsetting.

Vedtekter som PDF:

Vedtekter for fiskefond - vedtatt 07. mars 2000

Vedtekter for friluftsfond - vedtatt 07. mars 2000

Vedtekter for viltfond - vedtatt 07. mars 2000