Det er mulig å søke både for kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger. 

Årets søknadsfrist er 1. mai

– Stadnamn er viktige språklege kulturminne. Det språkhistoriske, kulturhistoriske og busetjingshistoriske aspektet ved desse namna kastar lys over liv og virke i tidlegare tider. Dei fleste eldre stadnamn er overleverte munnleg frå den eine generasjonen til den neste. Endringane i busetjingsstrukturen og overgangen til maskinelle driftsformer i primærnæringane gjer at mange gamle stadnamn går ut av bruk. Kulturarven som desse namna representerer, står i fare for å gå tapt når dei siste som kjenner til og bruker namna, fell frå.

Dette skriver språkrådet på sin side om den nevnte tilskuddsordninga, og du kan lese mer om hvordan du søker, kriterier m.m. gjennom linkene under.

Tilskottsordning (sprakradet.no)

Kjær stad har mange namn (sprakradet.no)

Send søknaden til:

Språkrådet 
Postboks 1573 Vika 
0118 Oslo

eller på e-post til post@sprakradet.no.

Merk søknaden «Tilskottsordninga for innsamling og registrering av stadnamn».

Har du spørsmål om tilskuddsordninga, kan du kontakte rådgiver Line Lysaker Heinesen på e-post line.lysaker.heinesen@sprakradet.no 
eller på telefon 45 73 70 45, eller seksjonssjef Daniel Gusfre Ims på e-post daniel.ims@sprakradet.no eller på telefon 95 76 51 52.