Å jakte på lekkasjer er bl.a. god forebygging mot smitte, god bærekraftig forvaltning av en samfunnskritisk ressurs, og ikke minst - god økonomi.

Som innbyggere er vi alle opptatte av å få levert trygt, godt drikkevann til enhver tid. Imidlertid vil lekkasjer i spredningsnettet kunne føre til en del negative konsekvenser. Å produsere vann der bare 70% kommer frem til kundene, er dårlig økonomi for samfunnet, og små lekkasjer som ikke oppdages eller repareres raskt nok, fører lett til enda større ødeleggelser på sikt.

En person som lytter på et vannrør
Illustrasjonsfoto: Adobe Firefly - AI-generert.

I tillegg til kommunens faste rutiner for målinger, kontroll og ettersyn av produksjonssystemet, er det like viktig at den enkelte abonnent med jevne mellomrom sjekker etter om det er lekkasjer i sin del av nettet. Dette kan være utenfor bygninger i bakken, eller innendørs - gjerne i tilknytning til overgang mellom bakken, grunnmur og innvendig nett. Steder der terreng og bygning over år har beveget seg noe i forhold til hverandre, er det alltid fare for at vannledningsnett og koblinger får sterke påkjenninger.

Nedenfor er opplistet noe punkter som kan gi deg tips om hvordan du kan finne eventuelle lekkasjer.

Susing i vannrør

Susing i rør kan tyde på lekkasje I dette tilfellet kan man stenge hovedstoppekranen. Hvis susingen stopper, så er det vann på avveie, enten i form av en lekkasje i bygningskonstruksjonen, eller at wc eller annet utstyr ikke holder tett og vannet står konstant og renner.

Hvis susingen vedvarer etter at hovedstoppekranen er stengt, så tyder dette på at det er lekkasje på vannledningen som kommer inn i boligen. 
Ofte forekommer det brudd på vannledningen rett utenfor grunnmuren, da boligens grunnmur kan ha sunket.

Alle hus og bygninger som er tilkoblet vann skal ha en utvendig avstengningskran, en såkalt bakkekran. Dette er en kran som vanligvis er plassert i tomtegrensen, i den delen av tomten hvor vann og avløpet er tilkoblet. Steng utvendig bakkekran, og hvis susingen da blir borte så er det åpenbart et brudd mellom utvendig bakkekran og innvendig hovedstoppekran.

Har du vannmåler installert?

Dersom du har vannmåler installert, kan måleravlensning oppdage skjulte lekkasjer. Les av måleren og noter ned tallene. Ikke bruk vann i en time eller to, og sjekk deretter måleren igjen. Hvis tallene har endret seg, selv om du ikke har brukt vann, kan det være en lekkasje.

Hvis vannregningen din plutselig øker uten at du har endret vannforbruket ditt, kan dette også indikere en lekkasje et sted i systemet.

Synlige og merkbare endringer

Merkbare fuktighetsskader: 
- Se etter tegn på fuktighet eller vannskader rundt huset, spesielt rundt rør, inventar eller vegger nær vannforsyningen.

Misfarging eller vannflekker: 
- Sjekk taket og veggene for misfarging eller vannflekker, spesielt under eller rundt rør.

Endret vanntrykk: 
- Hvis vanntrykket er lavere enn vanlig, kan det være et tegn på en lekkasje et sted i rørsystemet.

Det lukter mugg eller fuktighet: 
- En moldig eller fuktig lukt kan indikere fuktighet som kommer fra en skjult lekkasje.

Inspeksjon av synlige rør og kraner: 
- Inspeksjon av synlige rør og kraner for å se om det er synlige tegn på lekkasje, som dryppende vann eller rust.
- Lekkasjer i toalett/cisterne - vann som renner konstant pga. utette pakninger eller defekte funksjoner i cisterne.

Manuell vannpumpe i skogen

Registreringsplikt for små drikkevannskilder

Etter 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte, være registrert hos Mattilsynet.

Kravet gjelder for alle typer, også brønner og tjern. 

Les mer og registrer din private vannkilde på Mattilsynets sider.

Hvis du mistenker en vannlekkasje basert på disse tegnene, kan det være lurt å kontakte en profesjonell rørlegger eller vannlekkasjespesialist for å utføre en inspeksjon. En spesialist kan bruke spesialiserte verktøy og teknikker, for eksempel trykktesting eller termografi, for å lokalisere og bekrefte en lekkasje nøyaktig. Å oppdage og fikse vannlekkasjer tidlig kan forhindre større skader og kostbare reparasjoner i fremtiden.

Noen fakta om drikkevann i Norge:

  • I Norge får 83 prosent av befolkningen, omtrent 4,5 millioner mennesker, drikkevannet sitt fra kommunal vannforsyning.
  • Det anslås at gjennomsnittlig en tredjedel av det ferdig rensede drikkevannet lekker ut av vannledningene. Dette øker risikoen for at abonnentene blir syke av drikkevannet, fordi forurensning fra omgivelsene kan suges inn i vannledningene ved redusert trykk eller bortfall av trykk.
  • En høy lekkasjegrad fører også til høyere produksjonskostnader fordi mer vann må renses og distribueres. Klimaendringer kan dessuten føre til økt risiko for vannmangel lokalt i Norge.
  • Kommunenes ansvar på drikkevannsområdet er, etter folkehelseloven, å påse at innbyggerne har tilgang til trygt drikkevann ut fra et folkehelseperspektiv. Kommunene eier de fleste vannverkene. Som vannverkseier er kommunene ansvarlige for å overholde drikkevannsforskriften, som er hjemlet i matloven, helseberedskapsloven og folkehelseloven.
  • Totalt er det ca. 50 000 km kommunale vannledninger i Norge. Dette tilsvarer mer enn en runde rundt jorda, som har en omkrets på omtrent 40 000 km ved ekvator. 

 

Kontakt kommunen

Ved spørsmål vedrørende vannlekkasjer, kan kommunen kontaktes ved virksomhetsleder VVA, Trond Nyquist.
Mobil: 94 16 86 97
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no