Kommunestyre i Sørfold vedtok i sak 48/2024, den 18. juni 2024 å starte opp arbeidet med kommunal planstrategi.

I henhold til plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunestyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, senest ett år etter konstituering. Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden. 

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunestyret skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner og kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.

Sørfold kommune varsler herved oppstart av kommunal planstrategi 2025 – 2028. 

Vi ber om at eventuelle innspill til dette arbeidet sendes til:

Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 

eller på e-post: 
post@sorfold.kommune.no

Frist for innspill:  Fredag 23. august 2024. 

Merk innspillet med saksnummer 24/729.