Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Kommunen har delegert oppfølging av dette arbeidet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Utfyllende informasjon finnes på deres hjemmeside; http://hmts.no/

Kontaktinformasjon: post@hmts.no, tlf 40007777

Målgruppe

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se blant annet folkehelseloven kapittel 3 Miljørettet helsevern.

Lover

Folkehelseloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

Forskrift om miljørettet helsevern

Internkontrollforskriften

___

Søknaden sendes til


Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen

post@sorfold.kommune.no

Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Personal og organisasjonsavdelingen
Telefon:75 68 50 00
Epost:post@sorfold.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-14 12:29