Ønsker å utvide bedriftens produksjon

 Hensikten med tiltaket er å utvide eksisterende tomt tomt for å kunne utvide bedriftens produksjon.

Det søkes om tillatelse til å fylle ut 3600 kubikkmeter stedlige løsmasser i sjø over et område på 5843 kvadratmeter. Vanndybden på stedet er ca. 1 meter.

Tiltaket planlegges gjennomført vår eller høst 2019.

–  Før vi behandler søknaden, gis hjemmelshavere av tilstøtende og nærliggende eiendommer mulighet til å uttale seg, skriver Fylkesmannen i Nordland i et brev til Sisomar AS.

Det er tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i det planlagte utfyllingsområdet. Resultatene viser at det er bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand på alle stasjonene. 

Dette betyr at sedimentene i tiltaksområdet kan karakteriseres som rene.

Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplan for den omsøkte utfyllingen. Fylkesmannen anser derfor at tiltaket er i tråd med plan for området.

Søknaden med vedlegg ligger til offentlig ettersyn, med høringsfrist 17. januar 2019.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland,
 tlf. 75 53 15 50.

Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.