Området er regulert til deponiformål

Dette er saken:

Elkem Salten har disponert Andkilen deponi (bilodet) siden 1976, og da først gjennom en privat leieavtale med grunneierne.  Denne avtalen ble sagt opp i 1991, med to års oppsigelse.

Året etter regulerte Sørfold kommune området til deponi, etter henvendelse fra Elkem. Dette med en bestemmelse om at arealene omklassifiseres til jordbruksareal ved endt deponering.

Det er utført profilering og masseberegning av de oppfylte delene av deponiet, samt at restkapasiteten til deponiet er beregnet.

Pr. august 2012 er det målt/beregnet at det er deponert ca. 319.503 m3, samt at restkapasiteten er beregnet til ca. 117.741 m3. Ifølge Elkem Salten representerer det mellom 25 og 27 år med fyllingskapasitet, dvs. frem til ca. år 2037-2039.

I 2014 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Andkilmarka deponi. Planen legger til rette for videre deponering av industriavfall fra Elkem Salten, og danner grunnlag for ekpropriasjon dersom det ikke ble oppnådd enighet med grunneierne.

Forhandlinger med grunneiere førte ikke frem

Fra Elkem Saltens side ble det gjort flere forsøk på å oppnå enighet med grunneierne, uten at dette lyktes. Med bakgrunn i dette fremmet Elkem Salten sak om ekspropriasjon.

I januar 2019 vedtok kommunestyret å ekspropriere deponiet fra grunneierne til Elkem, til eie.

Dette vedtaket ble påklaget av advokat Stein Owe på vegne av de aktuelle grunneierne, Oddvar Karlsen og Anne-Lise Helland, sistnevnte representert ved Ole Helland.

Klagerne hevdet at vedtaket var ugyldig, fordi to medlemmer av kommunestyret som er ansatt ved Elkem Salten var inhabile under behandlingen.

Var de det?

Dette skulle Fylkesmannen ta stilling til.

Da kommunestyret vurderte medlemmenes habilitet i denne saken, ble to av medlemmene erklært inhabile. Dette gjaldt Lars Henrik Johansen, som er innkjøpssjef ved Elkem Salten og dermed har en ledende stilling ved bedriften, samt hans ektefelle Turid J. Willumstad.

To andre ansatte i Elkem Salten, Karl Ingar Simonsen og Idar Mohaug, ble av kommunestyret ikke vurdert som inhabile, og det er dette klagesaken handler om.

Ingen som deltok i behandlingen var inhabile

Fylkesmannen uttaler:

Fylkesmannen kan ikke se at disse to ansatte i Elkem har, eller har hatt, en slik tilknytning til selskapet at de som medlemmer av kommunestyret skulle kunne være inhabile til å behandle ekspropriasjonssaken.

Så langt om første del av klagen.

Videre anfører klager følgende:

Det er ikke adgang til å ekspropriere ut fra begrensningene i reguleringsplanen. Andkilmarka deponi er overfylt, etter de begrensninger som gjelder for deponiet. Når det ikke kan fylles noe mer i deponiet, er det ikke noe grunnlag for en ekspropriasjon.

Om dette uttaler Fylkesmannen blant annet:

Det foreligger gyldig reguleringsplan. Vi legger til grunn at de ulike interessene, fordeler og ulemper, knyttet til bruken av området til deponi i tråd med reguleringen er tilfredsstillende vurdert i reguleringssaken.

Kommunestyret får medhold på samtlige punkter

Etter Fylkesmannens vurdeiring er det ekspropriasjonshjemmel for det aktuelle formålet, og at vilkårene for å ekspropriere etter plan – og bygningslovens § 16-2 jf. oreigningslova § 2 er oppfylt i dette tilfellet.

Klagen inneholder til sammen fem punkter.

Fylkesmannen stadfester kommunestyrets vedtak på samtlige punkter.

Konklusjonen er dermed at klagen ikke tas til følge.

Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages videre, jf. Forvaltningslovens § 28.

Her kan du lese:

Hele klagebehandlingen fra Fylkesmannen