Midlene lyses ut med søknadsfrist 3. mai 2021.

I forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet er det avsatt midler til fiske-, vilt- og friluftlivsfremmende tiltak. Midlene forvaltes av Plan- og ressursutvalget, og kan brukes over hele kommunen. Både lag og foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte til tiltak.

Søknader blir behandlet i Plan- og ressursutvalget (PRU) i siste møtet før sommeren.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag, der en også må prøve å stipulere eventuell. dugnadsinnsats, slik at totalkostnaden synliggjøres. Regnskap (sist avlagte) for laget/organisasjonen legges ved søknaden.

Tilskuddsmidlene blir først utbetalt når tiltaket er gjennomført, men en kan få delutbetalinger underveis. Kostnadene skal dokumenteres, og det skal føres dugnadsliste.

Plan- og ressursutvalget kan bestemme at det i tillegg til de budsjetterte midlene det enkelte året, også kan brukes av fondskapitalen.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no

Det er samme søknadsfrist for fondsmidler og kulturmidler. Søkerne kan i noen tilfeller være de samme, og man slipper å ha ulike frister å forholde seg til. Det kan også være aktuelt for saksbehandlerne å samarbeide.