Bygging av ny E-6 i Sørfold må starte nå.

Sørfold kommunestyre har hatt klare forventninger til at utbyggingen nå i høst skulle bli vedtatt, av flere grunner:

1. Dagens veitrase med tilhørende tunneler og kurvatur tilfredsstiller ikke nasjonale krav og forventninger til en Europavei. Strekningen drives på dispensasjon fra Tunnelsikkerhetsforskriften. Flere tunneler har nedsatt fartsgrense, mangler midtstripe og har dårlig brannberedskap.

2. Det eksisterer ikke realistiske omkjøringsmuligheter innenlands. Dette gir nasjonen Norge en slett beredskap.

3. Svært hyppige stenginger gir lite forutsigbarhet for person- og varetransport. Eksempelvis ble Aspfjorden tunnel stengt under kommunestyrets møte ved at trailer forårsaket at steiner løsnet fra tunneltaket.  Vedvarende behov for vedlikehold medfører også stenging ( 2-timers intervall) og gir  lokale, regionale og nasjonale forsinkelser.  

Store verdier forringes daglig ved disse forsinkelsene. Transportnæringen i landsdelen har i en årrekke påpekt utfordringen.  Plutselig mange timer ventetid i kulde skaper problemer med nok drivstoff og strøm for de ventende.

4. Statens vegvesen har på sin nasjonale prioriteringsliste ført dette prosjektet opp på 3 plass. Vi har  forventninger om at denne listen blir fulgt og har tillit til at Stortinget lytter til sitt eget fagorgan.

5. Politisk er saken løftet korrekt fram fra Sørfold kommune, Salten Regionråd og Nordland Fylkeskommune  som det viktigste samferdselsprosjektet i Nordland. Det er med stor skuffelse vi registrerer at regjeringen ikke følger regionens prioriteringer.

6. i Sørfold kommune har det fra planarbeidets oppstart vært en prioritert oppgave å sikre god  planlegging og saksbehandling for  ny E-6. Dette har medført at kommunens egne innbyggere har måttet vente på å få sine saker behandlet. En utsatt byggestart setter dessuten utviklingen i kommunen fortsatt på vent.

Sørfold kommunestyre har en klar forventning til at Regjering og Storting vedtar oppstart og bygging av ny E-6 Megården – Mørsvikbotn, og at dette blir vedtatt i statsbudsjettet for 2023.

 Silje Sørfjordmo Paulsen, gruppeleder Sp

Jannike Moen, gruppeleder SV  

Eirik Stendal, gruppeleder Rødt            

Sten Robert Hansen, gruppeleder H          

Kolbjørn Mathisen, gruppeleder Ap  

Gisle E. Hansen, Ordfører Sp