Bildet: Rådmann Stig Arne Holtedahl ønsker ikke at Sørfold kommune skal havne på ROBEK-listen, og gir klare råd til politikerne. Foto: Sørfold kommune/ Bente Braaten.

Rådmannen er tydelig i sin tilråding til politikerne

Ny kommunelov krever at kommunene skal ha økonomisk bærekraft over tid.

Dette innebærer at det skal være et bestemt forhold mellom lånegjeld, driftsresultat og disposisjonsfond.

Disposisjonsfondet skal være en buffer for uforutsette utgifter, og dette bør utgjøre minimum 8% av driftsinntektene.  I Sørfold ligger det på 4 %.

–Fra før av har Sørfold kommune en lånegjeld på 172 millioner kroner. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter tilsvarer en gjeldsgrad på 93%. 

Fylkesmannen anbefaler at gjeldsgraden ikke skal være høyere enn 75%. Hvis vi gjennomfører alle investeringer som det foreligger og vil foreligge politisk vedtak på, må vi ta opp nye lån på til sammen 104 millioner kroner i kommende 4-års periode.

Dette betyr en gjeldsgrad på 140%, som er langt over grensen for hva vi klarer å nedbetale over tid når det gjelder renter og avdrag, hvis også driften skal hensyntas.

Et så stort låneopptak vil også føre Sørfold inn på ROBEK-listen. Derfor er det viktig å gjøre politikerne oppmerksomme på dette, sier rådmann Stig Arne Holtedahl.

Politikerne avgjør

Han foreslår derfor å utsette ny barnehage på Straumen.

–Det er kommunestyret som avgjør. De kan velge å følge mine råd eller ikke. Og de kan bestemme at det er andre prosjekter som må tas bort eller utsettes.

Men jeg har plikt til å opplyse om disse nøkkeltallene, om kommuneøkonomien og konsekvensene ved for høyt låneopptak.

En plass på ROBEK-listen betyr at vi mister selvbestemmelsesretten og er et tvangsregime ingen ønsker, sier rådmannen, som konkluderer med å se for seg at at nye lån i perioden begrenses dithen at gjeldsgraden ikke overstiger 100 - 110%.

Det er ikke bare investeringsplanen som har for høye tall. Også kommunens driftsbudsjett for neste år innebærer store utfordringer.

–Da vi startet arbeidet med balansering, skulle vi ta ned 8,5 millioner kroner for å kunne presentere et budsjett i balanse, sier Holtedahl, som ikke legger skjul på at prosessen har vært krevende.

Effektiviseringskravet fra nasjonale myndigheter er på 2,5% i 2020.  For Sørfold betyr dette at kommunen skal drifte 5 millioner kroner billigere neste år.

Nå legger rådmannen frem et forslag til budsjett som inneholder en del tiltak for å få driften ned i tråd med driftsinntektene, et budsjett i balanse.

Dette skal behandles i formannskapet 27. november.  

Deretter legges formannskapets budsjettforslag til offentlig ettersyn i 14 dager, før kommunestyret behandler det 18. desember med endelig vedtak.

Innkalling til formannskapsmøte 27. november med budsjettdokumenter

Fakta om ROBEK

( Bokstavene står for Register om betinget godkjenning og kontroll)

  • ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.
  • Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.