Ny undergang

Statens vegvesen har etter innspill fra Sørfold kommune laget en undergang for gående og syklende som ledd i arbeidet med den nye brua på E6.

Dermed kan man komme  til Straumen småbåthavn uten å krysse E6.

Kulvert

Som vi ser, er det lys i kulverten.

Småbåthavna

Fra småbåthavna kan man gå inn på gang- og sykkelveien på den nye E6-brua.

Snoirklipping

8. desember ble den nye brua offisielt åpnet. F.v. ordfører Gisle Hansen, Mona Iren Wiik og Tore Lysberg fra Statens vegvesen.

Wiik ble invitert til å klippe snora med bakgrunn i sin underskriftskampanje og innsats for ny E6. Hun er også en av de nominerte til Årets Nordlending.

Fra kulverten mot Straumen planlegges gang – og sykkelvei parallelt med Strandveien. Ved 90-graders svingen nedenfor Rådhuset vil gangveien fortsette på eksisterende grusvei langs elva til den møter Søster Brits vei (bildet under).

Eksisterende grusvei langs Straumelva

I sommer lå oppstart planarbeid ute til offentlig høring og ettersyn.

Her kan du lese denne artikkelen:

Ny gang - og sykkelvei

Forslag til detaljregulering for den nye gang - og sykkelveien skal behandles i plan – og ressursutvalget etter nyttår. Deretter skal den legges ut på høring.

Formannskapet  (næringsstyret) har bevilget 1 million kroner til prosjektet.