Alle kommuner kan bli rammet av kriser og ulykker som medfører betydelige skader og som kan sette liv, helse, miljø og materielle verdier i fare.

En krise kommer alltid overraskende, og det er for sent å tenke på hva som kunne ha vært gjort når krisen er der. Blant annet er mye av infrastrukturen som vann-, tele- og elektrisitetsforsyning komplisert oppbygd og sårbare for ekstraordinære belastninger.

Skulle en katastrofelignende hendelse inntreffe, kan kommunen i løpet av svært kort tid måtte sette i verk ekstraordinære tiltak. I slike tilfelle vil det ikke være mulig å følge kommunens ordinære beslutningsprosess. Det vil da bli opprettet et særskilt administrativt organ, kriseledelse, som har et overordnet ansvar for å gjennomføre de tiltak som kreves av kommunen.

Kriseledelsen vil bli satt sammen av personer som til vanlig inngår i kommunens administrative ledelse og som ut fra sitt virkeområde har et særskilt beredskapsansvar. Kriseledelsen må kunne etableres raskt, være i kontinuerlig beredskap og derfor bestå av få personer