Bildet: Ved Litjverivassfossen i Rago. Foto Jim T. Kristensen.

Rago er merkevare

Sentrale myndigheter har bestemt at det skal utarbeides besøksstrategier for alle landets nasjonalparker.

– Rago er en av nasjonalparkene i landet med høyest status. Navnet brukes av store utstyrsprodusenter som navn på flere produkter, og turfolk fra mange steder i verden er glad i Rago.

Lars Evjenth på tur

Dette sier Lars Evjenth (bildet) : ordfører, medlem av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, leder av Salten friluftsråd og ivrig friluftsmann.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har sendt ut forslag til besøksstrategi for Rago nasjonalpark på høring, til berørte parter, kommuner, aktuelle organisasjoner og institusjoner.

Besøkende skal føle seg velkomne

Å ta vare på verneverdiene i nasjonalparkene er fortsatt det viktigste fokuset.

–  Men besøksstrategiene skal også synliggjøre en endring i holdning til besøkende fra vernemyndighetenes side. Besøkende skal i større grad føle seg velkomne når de besøker nasjonalparken.

Det skal også legges bedre til rette for verdiskapning i tilknytning til nasjonalparkene.

Rago er en svært populær nasjonalpark med godt besøk. Det er tatt mange grep for å legge til rette for besøkende, blant annet i form av bedre merking, turkart og klopping. Samtidig kanaliseres besøkende til de oppmerkede stiene, slik at verneverdiene ivaretas.

Besøksstrategiene er viktige for å ta vare på verneverdiene og for å utnytte mulighetene som ligger i  å ha en slik park i kommunen.

Det er viktig at de som har et forhold til Rago er med på å gi innspill til besøksstrategien, slik at denne kan bli et godt og formålstjenlig verktøy, sier Lars Evjenth.

Storskogen

Storskogvatnet.

Forslag til besøksstrategi for Rago (pdf)

Høringsfrist er 1. mars 2019.

Høringsuttalelser sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8003 Bodø eller på e-post  til fmnopost@fylkesmannen.no.

Uttalelsen bes merket med «besøksstrategi Rago».