Formannskapet behandlet budsjettet 2. desember.

De sluttet seg til kommunedirektørens budsjettforslag, bortsett fra ett punkt:

Forslag fra ordfører: Tiltaksliste side 23 tas ut og overføres til igangsatt utredningsprosess 2022 med vedtak mars 2022. Ekstraordinær tilbakeføring KLP øker tilsvarende. Forslaget ble vedtatt med tre mot to stemmer.

Tiltakslisten det refereres til, står på side 40 i kommunedirektørens budsjettforslag, og på siste side i saksframlegget som har tittel Økonomiplan 2022-2025/Driftsbudsjett 2022.

Særutskrift av formannskapets vedtak som nå ligger til ettersyn frem til 16. desember:

Betalingssatser/gebyrer 2022

Betalingssatser/gebyrer kommunalteknisk område 2022

Økonomiplan 2022-2025/Investeringsbudsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025/Driftsbudsjett 2022

Kommunedirektørens budsjettforslag 2022 med innledning, økonomisk oversikt, enhetenes kommentarer, etc.

IRIS Salten renovasjonsgebyr 2022

Merknader til budsjettforslaget kan sendes inn via skjema under her, eller på e-post til post@sorfold.kommune.no