Tråkkemaskin

Her er tråkkemaskinen på besøk ved Rådhuset.

Ber om samarbeidsavtaler

Vedtaket inebærer at det er satt en totalramme for kjøp av tjenester på kr. 83 000 inkl. mva. for inneværende sesong.

Ordningen skal evalueres etter endt sesong.

Da formannskapet behandlet denne saken 22. januar, gjorde de følgende tilføyelse til rådmannens innstilling etter forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Det fremforhandles samarbeidsavtaler mellom lag og foreninger rundt drift av idrettsanleggene (skiløyper, gymsaler, hall, basseng og fotballbaner).

Saken skal videre til kommunestyret.

Viktig folkehelsetiltak

Sørfold kommune har siden 1990 hatt et samarbeid med IL Siso, hvor en kommunal stillingsressurs har vært brukt til oppkjøring på dagtid, men også noe på kveldstid på ukedagene. Dette ut fra at lysløypene i Seljeåsen ble vurdert som et viktig folkehelsetiltak for idrettsutøvere og for mosjonister fra store deler av kommunen.

Argumentasjonen om en kommunal tilrettelegging for fysisk aktivitet for allmennheten har vært brukt ved de anledningene hvor Sørfold kommune har gått til anskaffelser av to kostbare tråkkemaskiner.

Ildsjeler stiller opp

Samarbeidet med IL Siso har fungert svært bra, og siden 1989 har laget hatt ildsjeler som på frivillig basis har kjørt opp løypene, både til glede for seg selv, men også for andre brukere. 

Dette er personer som har fått «godkjenning» fra Sørfold kommune for å kunne håndtere maskinene. Dette for å kvalitetssikre bruken av maskinene, men også for å få et godt resultat.

–  Fra administrativt hold, både fra kulturkontoret og fra kommunalteknisk, er det et sterkt ønske om at Sørfold kommune skal fortsette å ha oppkjøring av lysløypene i Seljeåsen som et kommunalt ansvar. På grunn av begrensede personalressurser på kommunalteknisk og herunder vaktmesterkorpset, ønskes det en ordning hvor kommunen kjøper denne tjenesten av Sørfold Kraftlag, i første omgang for perioden januar – medio april 2015, skriver rådmannen i sin saksutredning.

–  Omfanget av kjøring er vanskelig å forutsi, da dette er avhengig av mange forhold og må vurderes underveis. Men det vil være fornuftig å sette et tak på avtalen med Sørfold Kraftlag, ved at man avgrenser kjøring til maksimum 3 ganger i uka, inntil 3 timer pr. gang. Kjøring utover dette forutsettes da utført av IL Siso i henhold til tidligere avtale/ordning, heter det blant annet i saksframlegget.

Formannskapet sluttet seg til denne vurderingen, og godkjente en økonomiske ramme på inntil 83.000 kroner for dette tiltaket.