Bakgrunn

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19.

Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. 

Sørfold kommune har via fylkeskommunen fått tildelt 1.100.000 kr i næringsfond til å støtte lokale bedrifter etter søknad.

Hvem kan søke om støtte?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Hva vektlegges i søknaden? 

Søknaden må beskrive et konkret tiltak eller formål som kan skilles fra ordinær virksomhet i bedriften og som gjelder en avgrensa tidsperiode.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Maksimalt tilskudd er satt til 100.000 kr og nedre grense er 15.000 kr. Kommunen kan vurdere å fravike disse grensene i spesielle tilfeller.

Kommunen ser for seg følgende støtteformål:

  • Støtte til bedriftsutviklingstiltak som ledd i å utvikle bedriften. F.eks. opprette netthandel, ekstra markedsføring, opplæring og alternative/midlertidige driftskonsept
  • Støtte til små investeringer som ledd i å utvikle bedriften
  • Støtte for å unngå oppsigelser og opprettholde sysselsetting og verdiskaping

Hvordan søke støtte?

Alle lokale søkere må søke til Sørfold kommune via portalen www.regionalforvaltning.no. Det er bare der en kan søke om slike midler fra næringsfondet. Alle kommuner er pålagt å benytte seg av denne løsninga.

Søknader som kommer inn, behandles fortløpende fram til søknadsfristens utløp, som er 27. november 2020.

Det er mulig å sende flere søknader.

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Utbetaling

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Om det er nødvendig for å komme i gang, kan det utbetales et forskudd ved oppstarten av tiltaket. Tilskudd som er knytta til bortfall av omsetning på grunn av koronakrisa, kan utbetales raskt.

Kontaktpersoner

Gerd-Bente Jakobsen, næringssjef, mob 90506096, gbj@sorfold.kommune.no

Kurt Hjelvik, kommunalsjef teknisk/næring, mob 90527529, kurt.hjelvik@sorfold.kommune.no

Lisbeth Bernhardsen, kommunalsjef drift, mob 46824305, lb@sorfold.kommune.no