Gruppearbeid med ledere

En av gruppene på ledermøtet. F.v. kultursjef Bente Braaten, kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen, rådmann Ørjan Higraff, styrer Løkta barnehage Liss Mona Abrahamsen og rektor Røsvik skole Trude Gleinsvåg.   

Sterke og svake sider

Politikernes gruppearbeid var lagt til kommunestyremøtet 14. april. Inndelingen i grupper var på tvers av partiene, og hver gruppe fikk ulike oppgaver.

En av gruppene hadde fokus på sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter, en annen så på myndighetsøvelse, den tredje tok for seg kommunen som samfunnsutvikler, mens den siste handlet om kommunen som demokratisk arena.

Her kan du lese oppsummering av politikernes gruppearbeid:  

Gruppearbeid kommunestyret 14. april

Også gruppearbeid i administrasjonen

Gruppearbeidet i administrasjonen foregikk på enhetsledermøter 17. april. og 21. september.

En gang i måneden er det slike møter, der rådmannen informerer om politiske vedtak og annet som berører virksomhetene. De som møter der i tillegg til enhetslederne, er kommunalsjefene samt stabslederne.

Tema for gruppearbeidet 17. april var blant annet sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter, og framtidige utfordirnger knyttet til befolkningsutvikling og kompetanse.

Gruppearbeidet 21. september hadde fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler, samt myndighetsøvelse:

Hvordan er saksbehandlingstidene, og er saksbehandlingen god nok?

I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette?