Havne - og farvannsloven gir kommunene ansvar og myndighet innen sine sjøområder.

Formålet med loven er å legge til rette for god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

Forskrift om anløpsavgift og vederlag ble vedtatt i kommunestyret 6. juli 2017 og gjelder fra samme dato.

Anløpsmelding: