–Formålet er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre, forklarer Dianne Ramirez.

Miljøtjeneste er praktisk bistand, råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelse kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming.

Miljøtjenesten har fokus på hjelp til selvhjelp, og jobber ut fra tanken om at hver enkelt er ansvarlig aktør i eget liv. Målsettingen for miljøtjenesten er at brukerne skal få en god livskvalitet gjennom å mestre livet ut fra egne forutsetninger.

Collage miljøtjenesten

De ansatte i miljøtjenesten har laget denne collagen, som viser noen glimt fra turer og aktiviteter sammen med brukerne.

Miljøtjenesten tilbyr

 • Individuell oppfølging
 • Botrening
 • Sosial trening
 • Tilrettelegging av meningsfylte aktiviteter og sosialt nettverk
 • Hjelp til å tilrettelegge hverdagen, aktivisering i hjemmet og ute i det sosiale liv
 • Råd og veiledning
 • Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak og instanser
 • Koordinering og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Oppfølging også på ettermiddag og helg
 • Tjenesten kan omfatte støtte til å gjennomføre aktiviteter brukeren opplever som en utfordring
 • Motiverende samtaler
 • Hjelp til å være selvstendig i dagliglivet,
 • Praktisk hjelp til det brukeren ikke klarer selv

Man søker på skjema som omfatter en rekke tjenester:

Søknad om tjenester, Sørfold kommune

Vedtak om tildeling av miljøtjeneste ivaretas av tildelingskontoret. Nærmere opplysninger fås ved å ringe dit, tlf. 916 20 930.