Tomt til omsorgsboliger på Straumen

På denne tomta mellom Strandmyra og elva kommer de nye omsorgsboligene på Straumen.

Egen byggekomité for prosjektet

Tilskuddet tar utgangspunkt i totale investeringskostnader på 44 millioner kroner, som er oppgitt i søknaden.

Samlet tilskudd fra Husbanken på 14 millioner kroner tilsvarer 1,4 millioner kroner pr. bolig.

I tilsagnsbrevet fra Husbanken stilles en del betingelser for tilskuddet, blant annet skal boligene brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester.

Det er også et krav at byggearbeidet ferdigstilles i løpet av 2018, og at tilskuddet anmodes utbetalt innen 1. april 2019.

Det er nedsatt en egen byggekomité for prosjektet.

Lars Evjenth, Tor A. Ankjell og Jannike Moen er politiske representanter i komitéen, Jan Arne Johansen representerer seniorrådet, og fra administrasjonen deltar enhetsleder hjemmetjeneste Siv Helskog, kommunalsjef Kurt Hjelvik og avdelingsingeniør Rita Berg.

Sistnevnte er også sekretær.

Både formannskap og kommunestyre har fått informasjon om byggekomitéens arbeid.

Tilpasning til ulike brukere

Komiteen har blant annet drøftet spørsmålet om entrepriseformer.

Forutsatt at man får en god og detaljert nok funksjonsbeskrivelse, anbefaler de at prosjektet styres som en totalentreprise.  Dette innebærer at entreprenøren i sin avtale med byggherren påtar seg både prosjektering og utførelse.

Tidligere i prosessen har det vært møte med hjelpemiddelsentralen, som kan være behjelpelige med å få oversikt over smarte forberedelser i bygget for å ta høyde for fremtidig tilpasning til ulike brukere.

Det er mange berørte fagområder på denne type bygg som skal fungere sammen.

Administrasjonen har fått i oppdrag å lage behovsliste og innhente erfaringsgrunnlag som legges fram for byggekomitéen.

Når anbud er kommet inn, vil det bli lagt fram sak om finansiering til politisk behandling.