Røsvik krike

Flere av kandidatene til kirkevalget framhever det å ta vare på kirkebyggene som en viktig oppgave. Dette er Røsvik kirke. Foto: Leif Strømdal.

Stemmerettsalderen til kirkevalget er 15 år

Du som velger skal si din mening om hvem du vil ha med i menighetsrådet, så velger rådets medlemmer leder.   Menighetsrådet i Sørfold består av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Alle fra 15 år som er medlem av Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget.

Nominasjonskomité

Menighetsrådet valgte nominasjonskomite i februar, og fram til utgangen av mai var denne i arbeid. Komiteen har bestått av Lisbeth Eidissen, Ingvill Hansen og Kari Ann Reinvik. I tillegg til komitéens medlemmer var det også andre som kom med forslag på kandidater

Man kan kumulere, men ikke stryke

Ved dette valget er det ikke anledning til å stryke kandidater. Men du kan gi personer som du ønsker å stemme inn, en ekstra stemme (kumulere). Tre personer kan få en slik ekstrastemme fra deg.

Hvem stiller til valg og hvilke saker er de opptatt av? Her er kandidatene til årets kirkevalg:

Ole Henrik Fagerbakk (66), Helland.

Ole Henrik Fagerbakk

Ole Henrik er en aktiv pensjonist, bosatt på Høystakkan mellom Megården og Straumen. Fra 1967 til 1972 jobbet han som anleggsarbeider, så var han bussjåfør fram til 1980, da han ble undervisningsleder for AOF. 

Deretter fulgte noen år i forsikringsbransjen før han avsluttet sitt yrkesaktive liv som rådgiver i bank.

Han brukes ofte som sjåfør for kommunens minibuss, er med i  årbokkomitéen  til Sørfold Lokalhistorielag og har det siste året arbeidet mye med krigshistorie, nærmere bestemt grenselosene i Sørfold.

–  Jeg vil bidra til å utvikle folkekirken, og arbeide for at det beste i vår kristne kulturarv blir tatt vare på, sier han.

Anny Carlsen (55), Hestvik.

Anny Carlsen

Anny er utdannet agronom, og driver gården i Hestvik sammen med sin man. Hun er aktiv i lokalmiljøet, og har også vært politisk aktiv gjennom utvalg og styrer.  Anny kom første gang inn som vararepresentant i 1993, deretter som fast medlem i valgperioden 1997 – 2005. Hun tok så en pause, og stilte ikke til valg i perioden 2006 – 2009.

Men da perioden var over, var nominasjonskomiteen frampå igjen og fra valget i 2009 og fram til i dag har Anny hatt funksjon som leder for menighetsrådet.

Anny er spesielt opptatt av barne- og ungdomsarbeid, kirkebyggene i Røsvik og på Rørstad, samt aktivitet blant menighetens medlemmer. 

Mikal Arntzen (67), Engan.

Mikal Arntzen

Mikal har vært medlem av menighetsråd og fellesråd fra 2009. Han har hatt verv som nestleder i to år, og ved valget i 2011 tok han på seg ledervervet for fellesrådet. Dette vervet har han hatt fram til i dag.

 Mikal ble utdannet lærer ved Bodø lærerskole i 1971. Han har arbeidet som lærer i alle år, og fram mot pensjonsalderen var han rektor på Leirfjorden skole.

Han vil arbeide for: Gode rammebetingelser. En kirke for alle. Viktigheten av å ta vare på kirkebyggene og sist, men ikke minst: arbeid for barn og ungdom.

Hilde Lundestad (38), Røsvik.

Hilde Lundestad

Hilde arbeider som barnehagelærer med språk og kultur, og hun pendler til Rognan Barnehage.  Hun ble først utdannet sykepleier i årene 1998 til 2001, deretter tok hun organisasjon og ledelse i 2003 – 2004. I årene 2010 til 2014 tok hun utdannelse som førskolelærer. Hun er leder av Røsvik og omegn nærmiljøutvalg, og er partisekretær for Sørfold Arbeiderparti.

Som satsningsområde har Hilde satt opp: Vedlikehold og opprustning av kirkebygg. Barne - og ungdomsarbeid. Åpenhet og raushet for kirken med hensyn til homofile.

–  Vi er alle like velkomne i kirken og like mye verdt, sier Hilde.

Henning Øwre (39), Andkilen.

Henning Øwre

Henning kom flyttende fra Bodø sommeren 2013, og bor i Andkilen sammen med sin familie. Han har arbeidet i 16 år i bilbransjen før han kom til Sørfold hvor han nå arbeider som vaktmester. Henning er interessert i musikk, kultur og fiske. Hans satsningsområde er kirkebyggene som en viktig tradisjonsrik arena som vi må ta vare på.

Han er også opptatt av at kirkebyggene blir brukt som kulturbygg med konserter, teater og lignende. Henning sier også som mange av de andre kandidatene at kirken må være inkluderende for alle.

–  Det er også viktig at kirkegårdene er velstelte, sier han.

Torild Linde (67), Evjen.

Torild Linde

 Fra 2005 til 2009 hadde hun fast plass i menighetsrådet, og fra 2009 fram til i dag har hun hatt sete som vararepresentant. Torild ble pensjonist i vår, men har gjennom 40 år arbeidet i det som nå heter Coop Nordland. Og i mange år har hun hatt funksjon som avdelingsleder på avdelingen for Gull og Gaver.

I menigheten har hun i gjennom mange år vært med og sørget for arrangementet for 50 – års konfirmanter. Torild er oppvokst i Evjen hvor hun fremdeles bor.

Hun forteller at hun er opptatt av kirkene og kirkegårdene våre, samt arbeid for eldre i menigheten.

Harald Henriksen (65), Straumen.

Harald Henriksen

 Harald er aktiv innenfor musikk og sang. Som musiker i Straumen skole og ungdomskorps har han deltatt i 30 år, og han har også vært med i Foldklang i over 30 år.  Harald gikk av som pensjonist i vår etter å ha vært ansatt i Sørfold kommune som sjåfør og maskinfører ved teknisk/næring.

Harald stiller nå til valg i menigheten, og tenker at som pensjonist har han mer tid til å ta del i arbeid i menigheten som han er en del av. Han synes at arbeidet som gjøres i menigheten er viktig, og han er spesielt opptatt av arbeid for barn og unge.

Anne Sommerseth Eliassen (58), Kobbelv.

Anne Sommerseth Eliassen

 Anne er utdannet førskolelærer, og har arbeidet i barnehage i kommunen fra 1989. Fra inneværende skoleår er hennes jobb i skolen.

 Anne er opptatt av barn og barnas muligheter, og vil gjerne ha fokus på barna i menighetens arbeid. Hennes interessefelt er også bruk av naturen, og hun vil arbeide for mer friluftsaktiviteter også i menighetssammenheng.

Ellinor Horndal (66), Mørsvikbotn.

Ellinor Horndal

Ellinor har arbeidet i Sørfold kommune som hjelpepleier i ca 30 år. Hun er aktiv i lokalsamfunnet, blant annet i sanitetsforeningen hvor hun har kasserervervet. Hun har også vært medlem i husflidslaget i mange år inntil i fjor. Ellinor er pensjonist, men tar enkeltoppgaver i jobbsammenheng og er støttekontakt. Hun er spesielt opptatt av kirkegårdene og kirkebyggene.

Asbjørn Knutsen (56), Helland.

Asbjørn Knutsen

Asbjørn er født og oppvokst i Bonnå, men bor nå på Helland.

Han var ansatt som ingeniør i Sørfold kommune i 7 år, men startet som byggeleder ved en virksomhet i Bodø i fjor.  Av fritidsaktiviteter kan vi nevne at også han er medlem av sangkoret Foldklang, han er fotoentusiast og medlem av fotoklubben. Ellers er Asbjørn opptatt av hytta i Bonnå, der det stadig er snekring på gang.

Av satsningsområder nevner Asbjørn at han er opptatt av at vi må ta vare på kirkebyggene våre.

Asbjørg Movik (68), Styrkesnes.

(vi mangler bilde av Asbjørg).

 Asbjørg arbeider som renholder. Tidligere var hun ansatt ved Skjerstad aldershjem et par år før hun fikk jobb ved det som da het Sørfold Aldershjem.  I 1992 startet hun som renholder hos Marine Harvest, og denne jobben har hun også i dag, 23 år etter. Asbjørg er for øvrig også et trofast medlem av Strøksnes grendelag.

Asbjørg forteller at hun er opptatt av at barna og ungdommene er fremtiden vår og dermed også viktig å fokusere på for kirken.

Ingvill Hansen (64), Straumen.

Ingvill Hansen

Ingvill stiller til gjenvalg etter at hun har vært varamedlem til menighetsrådet denne siste perioden.  Hun har blant annet deltatt i komitéen til gullkonfirmanttreffet.

Ingvill er i dag pensjonist.  Hun arbeidet fra 1979 fram til i år ved storkjøkken ved Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter. Av fritidsaktiviteter er det medlemskap i lokalhistorielaget som Ingvill nevner, og hun er ellers opptatt av at det skal gjøres noe for de eldre i menigheten.

Ågot Sveen (69), Kines.

Ågot Sveen

Ågot driver med birøkt sammen med sin mann.  Før hun ble pensjonist, arbeidet hun i hjemmesykepleien i Sørfold kommune i ca. 20 år. Før det jobbet hun innenfor postverket.  Hun er ellers aktiv innenfor sangkoret Foldklang, der hun har vært med siden 1983.

Som prioritet for sitt arbeid innenfor menighetsrådet har hun satt opp vedlikehold av kirken i Røsvik.

–  Dette nydelige bygget er viktig å ta vare på, sier Ågot.

Ann Kristin Megård (46), Megården.

Ann Kristin Megård

Ann Kristin arbeider som sykepleier i Sørfold kommune. Hun har hatt varafunksjon i menighetsrådet siste periode, men har tatt videreutdanning som kreftsykepleier i samme periode og har av den grunn ikke hatt anledning til å delta så mye i møtene.

Av fritidsinteressene utenom å følge opp sine barn så har Ann Kristin hatt diverse verv i ungdomslaget lokalt, og hun er også medlem av både hagelag og husflidslag.

Ann Kristin er opptatt av barne og ungdomsarbeidet og bidrar der hun kan. Hun er også opptatt av at kirken skal være åpen og inkluderende for alle.

Kari-Ann Reinvik (52), Elvkroken.

Kari Ann Reinvik

Kari-Ann har arbeidet som butikkmedarbeider inntil hun begynte å  jobbbe  på Kobbelv Vertshus, hvor hun nå har vært ansatt i 10 år.

Kari-Ann har vært vararepresentant i to perioder siden 2008 fram til i dag. Hun har også vært aktiv medlem av trosopplæringsutvalget i denne siste valgperioden og vært deltaker i å arbeide fram en plan for trosopplæring i menigheten.  Trosopplæring for barna og ungdommen er derfor også naturlig satsningsområde for Kari-Ann.

Laila Kristiansen (44), Helland

Laila Kristiansen

. Laila er utdannet frisør, men er i dag hjemmeværende. Hun har rosemaling som hobby, og har også hatt kurs i denne teknikken gjennom LHL.

Men Laila er glad i mange slags håndarbeid, og hun er et aktivt medlem av det lokale husflidslaget. På spørsmål om satsning innenfor kirken, forteller  Laila at hun sang i kirkekor i  oppveksten, og hun skulle gjerne sett at det var et lokalt kirkekor her. Hun er også opptatt av de gamle kirkebyggene som del av vår kulturarv.

Jan Åsmund Nilsen (41), Røsvik.

Jan Åsmund Nilsen

Jan Åsmund har tidligere vært medlem av Sørfold menighetsråd, og har nå sagt ja til å stille igjen etter en pause på 6 år. Jan Åsmund arbeider som energimontør i virksomheten som inntil nylig het Sørfold kraftlag, men som nå heter ISE – Enterprise. Videre kan nevnes at Jan Åsmund har vært medlem av Sang- og teaterlaget Sangria siden 1989. Han har også hatt verv i styret for Sangria.

Jan Åsmund er opptatt av kirkebyggene våre. Han vil også ha fokus på hvordan få flere til å søke seg til kirkene våre, og han vil også være med å påvirke de forskjellige former for aktiviteter i menighetssammenheng.

Sylvi Grovassbakk (55), Styrkesnes.

Sylvi Grovassbakk

 I sin presentasjon av seg selv skriver Sylvi at hun er hjemmeværende, og knytter sin hverdag opp mot barn og barnebarn.

Hilde Zahlsen (47), Straumen.

Hilde Zahlsen

Hilde har arbeidet i mange år som butikkmedarbeider, og er nå å finne på dyrebutikken Buddy på Fauske.

Hun har to barn i tenåringsalderen, og er opptatt av tilbud til barn og ungdom.  Hun synes også det er viktig at kirken er åpen og tilgjengelig for alle, uansett legning.

Iren Pedersen (40 ), Straumen.

Iren Pedersen

Iren har sin egen frisørsalong, som er nabo til kirkekontoret.  Hun er utdannet frisør og har arbeidet i dette faget siden 1999. Iren er opptatt av at vi skal holde kirkene og kirkegårdene ved like.

Samme valglokaler for kommunevalget og kirkevalget

På valgdagen mandag 14. september foregår kirkevalget i samme lokaler og med samme åpningstider som kommune- og fylkestingsvalget:

  • Sørfold Rådhus: kl. 09.00 – 20.00
  • Røsvik samfunnshus: kl. 10.00-13.00 og 16.00 – 19.00
  • Tidligere Mørsvik oppvekstsenter: kl. 10.00-13.00 og 16.00 til 19.00
  • Nordsia oppvekstsenter (tidligere Leirfjorden skole): kl. 10.00 – 13.00 og 16.00-19.00

Er du bortreist på valgdagen og ønsker å forhåndsstemme til kirkevalget? Ta kontakt med kirkekontoret, tlf. 75 68 53 70 for avtale om forhåndsstemming.