Når det gjelder kommuneplanen, vises det til egne punkt i venstremenyen. Der finner du kommuneplanens arealdel ferdig vedtatt, samt kommuneplanens samfunnsdel, som er under arbeid.

Beredskapsplaner:

Beredskapsplan for psykisk og sosial omsorg (posom), vedtatt i kommunestyret 16.06.22.

Overordnet beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret 25.06.19.

Plan for oppfølging av beredskapsarbeidet 2022-2023, vedatt i kommunestyret 22.09.22.

Andre planer, forskrifter, vedtekter og retningslinjer:

Delegasjonsreglement Sørfold kommune 2020-2024, vedtatt i kommunestyret 30.11.20 og korrigert 21.02.21.

Eierskapsmelding Sørfold kommune

Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem, vedtatt i kommunestyret 15.06.17.

Forskrift godtgjøring folkevalgte. Vedtatt i kommunestyret 24.11.2023.

Forskrift hundehold, vedtatt i kommunestyret 18.12.19.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjeneste som trådte i kraft 01.01.22.

Forskrift vann og avløp, Søfold kommune. Fastsatt av Sørfold kommunestyre 07.09.2023.

Gravplassvedtekter for Sørfold, godkjent av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 02.10.19.

Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Sørfold 2019-2023, vedtatt i kommunestyret 13.11.18.

Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø, vedtatt i kommunestyret 29.11.21.

Handlingsplan for universell utforming, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Handlingsplan kvalitetsreformen Leve hele livet, vedtatt i kommunestyret 23.03.21.

Helse -og omsorgsplan 2021-2031, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Hovedplan vann 2020-2035, vedtatt i kommunestyret 29.11.21

Innkjøpsreglement Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 13.03.14.

Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2032, vedtatt i kommunestyret 16.12.21 og revidert i mars 2022.
Tiltaksplan, kommunedelpålan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, vedatt i kommunestyret 16.12.21 og revidert i mars 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2023-2035, vedtatt i kommunestyret 20.06.23.

Ordensreglement ved skolene gjeldende fra 1.august 2020

Permisjonsreglement for Sørfold kommune, gjeldende fra 1. januar 2010.

Plan for habilitering og rehabilitering, vedtatt i kommunestyret november 2017

Planregister Sørfold

Planstrategi Sørfold kommune 2020-24 vedtatt i kommunestyret 16.09.20.

Politivedtekter for Sørfold kommune

Profilhåndbok Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Reglement flyttegodtgjørelse, vedtatt i kommunestyret 25.10.18.

Reglement for gaver til ansatte i Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 17.11.11, revidert 26.04.18.

Reglement for kommunestyre og formannskap 2019-2023, vedtatt i kommunestyret 16.11.20

Reglement for Sørfold ungdområd, vedtatt i kommunestyret 16.06.20.

Retningslinjer for støtte til ledsager ved feriereise, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Seniortiltak for ansatte, vedtatt i kommunestyret 20.06.23 og gjeldende fra samme dato.

Strategi for en likeverdig utvikling av barnehage og SFO i Sørfold, vedtatt i kommunestyret 19.06.08.

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021-2024, vedtatt i plan - og ressursutvalget 15.12.20

Strategiplan for kulturskolen 2022-2025, vedtatt i kommunestyret 29.11.21.

Trafikksikkerhetsplan for Sørfold 2018-2028, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Vedtekter for barnehagene i Sørfold, revidert i kommunestyret 23.03.21.

Vedtekter for kulturskolen i Sørfold, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Vedtekter SFO, vedtatt i kommunestyret 23.03.21

Veileder for tildeling av helse - og omsorgstjenester, vedtatt i kommunestyret 28.09.18 og oppdatert 01.05.20.

Veteranplan fra 2020 med tiltaksdel fra 2023 - vedtatt i kommunestyret 24.11.2023.