Når det gjelder kommuneplanen, vises det til egne punkt i venstremenyen. Der finner du kommuneplanens arealdel ferdig vedtatt, samt kommuneplanens samfunnsdel, som er under arbeid.

Beredskapsplaner:

Beredskapsplan for psykisk og sosial omsorg (posom), vedtatt i kommunestyret 16.12.14.

Helhetlig ROS-analyse m/ oppfølgingsplan (Risiko - og sårbarhetsanalyse), vedtatt i kommunestyret 5.2.2013.

Overordnet beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret 25.06.19.

Pandemiplan, vedtatt i kommunestyret 20.03.2018.

Plan for oppfølging av beredskapsarbeidet 2022-2023, vedatt i kommunestyret 22.09.22.

Andre planer, forskrifter, vedtekter og retningslinjer:

AKAN-plan (Retningslinjer for arbeidet med rusmiddelproblematikk og spillavhengighet), vedtatt i kommunestyret 10.04.14.

Arkivplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 25.10.12.

Delegasjonsreglement Sørfold kommune 2020-2024, vedtatt i kommunestyret 30.11.20 og korrigert 21.02.21.

Kommunedirektørens administrative delegasjonsreglement

Eierskapsmelding Sørfold kommune

Energi - og klimaplan 2011-2014, vedtatt i kommunestyret 19.05.11.

Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem, vedtatt i kommunestyret 15.06.17.

Forskrift hundehold, vedtatt i kommunestyret 18.12.19.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjeneste som trådte i kraft 01.01.22.

GISLINE planregister

Gravplassvedtekter for Sørfold, godkjent av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 02.10.19.

Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Sørfold 2019-2023, vedtatt i kommunestyret 13.11.18.

Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø, vedtatt i kommunestyret 29.11.21.

Handlingsplan for universell utforming, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Handlingsplan kvalitetsreformen Leve hele livet, vedtatt i kommunestyret 23.03.21.

Helse -og omsorgsplan 2021-2031, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Hovedplan vann 2020-2035, vedtatt i kommunestyret 29.11.21

Innkjøpsreglement Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 13.03.14.

Kommunal vegplan 2015-2018, vedtatt i kommunestyret 12.02.15.

Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2032, vedtatt i kommunestyret 16.12.21 og revidert i mars 2022.
Tiltaksplan, kommunedelpålan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025, vedatt i kommunestyret 16.12.21 og revidert i mars 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2023-2035, vedtatt i kommunestyret 20.06.23.

Kompetanseplan for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 18.12.12.

Ordensreglement ved skolene gjeldende fra 1.august 2020

Pandemiplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 20.03.2018.

Permisjonsreglement for Sørfold kommune, gjeldende fra 1. januar 2010.

Plan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagene, vedtatt i driftsutvalget 11.03.13

Plan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i skolen, vedtatt i driftsutvalget 11.03.13.

Plan for habilitering og rehabilitering, vedtatt i kommunestyret november 2017

Plan for overgang barnehage - skole

Planstrategi Sørfold kommune 2020-24 vedtatt i kommunestyret 16.09.20.

Politivedtekter for Sørfold kommune

Profilhåndbok Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Reglement flyttegodtgjørelse, vedtatt i kommunestyret 25.10.18.

Reglement for gaver til ansatte i Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 17.11.11, revidert 26.04.18.

Reglement for kommunestyre og formannskap 2019-2023, vedtatt i kommunestyret 16.11.20

Reglement for Sørfold ungdområd, vedtatt i kommunestyret 16.06.20.

Retningslinjer for støtte til ledsager ved feriereise, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Ruspolitisk handlingsplan, vedtatt i kommunestyret 15.11.16

Seniortiltak for ansatte, vedtatt i kommunestyret 20.06.23 og gjeldende fra samme dato.

Smittevernplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 1.02.11, revidert 2013.

Strategi for en likeverdig utvikling av barnehage og SFO i Sørfold, vedtatt i kommunestyret 19.06.08.

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021-2024, vedtatt i plan - og ressursutvalget 15.12.20

Strategiplan for kulturskolen 2022-2025, vedtatt i kommunestyret 29.11.21.

Strategiplan oppvekst, vedtatt i kommunestyret 21.02.19.

Telefonreglement for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 21.02.07.

Trafikksikkerhetsplan for Sørfold 2018-2028, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Vedtekter for barnehagene i Sørfold, revidert i kommunestyret 23.03.21.

Vedtekter for kulturskolen i Sørfold, vedtatt i kommunestyret 26.05.21.

Vedtekter SFO, vedtatt i kommunestyret 23.03.21

Veileder for tildeling av helse - og omsorgstjenester, vedtatt i kommunestyret 28.09.18 og oppdatert 01.05.20.

Årsmelding for Sørfold kommune 2022

Årsmelding for Sørfold kommune 2021

Årsmelding for Sørfold kommune 2020

Årsmelding for Sørfold kommune 2019

Årsmelding for Sørfold kommune 2018

Årsmelding for Sørfold kommune 2017

Årsmelding for Sørfold kommune 2016

Årsmelding for Sørfold kommune 2015

Årsmelding for Sørfold kommune 2014

Årsmelding for Sørfold kommune 2013

Årsmelding for Sørfold kommune 2012