Sørfold kommunestyre har i møte 30. 09.2010 som sak 78/2010 vedtatt kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vedtak av kommuneplaner kan ikke pålkages, jfr. plan- og bygningsloven § 20-5, 8. ledd av 1985. Planen gis virkning fra vedtaksdato.

Styringsverktøy

Kommuneplanes arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging og vil være kommunens styringsverktøy de neste årene. Det er denne overordna planen som fastlegger rammer for fremtidig arealbruk i kommunen, både i sjø og på land. Planen består av plankart og utfyllende bestemmelser. 

Pdf

Samtlige vedlegg foreligger i pdf-format.

Plankart

Kommuneplanens arealdel omfatter følgende plankart i tillegg til juridisk bindende bestemmelser med tilhørende retningslinjer og tabell:

  1. Kommuneplanens arealdel sjø og land
  2. Kommunedelplan Straumen
  3. Kommunedelplan Røsvik
  4. Planbestemmelser
  5. Tabell

I tilegg gir planbeskrivelse med konsekvensutredning en oppsummering av innholdet i planen. Nedenfor er planbeskrivelse gitt i to versjoner. Den ene inneholder kun byggeområder som finnes i plankart, og den andre inneholder områder som er tatt ut i løpet av planprosessen etter 1. gangs offentlig ettersyn.     

Selve arealplandokumentet

2. Planbeskrivelse, fullstendig versjon

Ovennevnte arealplaner erstatter følgende planer:

1. Kommuneplanens arealdel 1996-2007, vedtatt 23.02.1996

2. Kommuneplan Røsvik m/ Hammerfall, vedtatt 23.02.1996/15.02.1997

3. Kommuneplan Kvarv, vedtatt 23.02.1996.

4. Kommunedelplan Sørfjord/ Elvkroken, vedtatt 30.10.1997.

5. Kommunedelplan Styrkesnes, vedtatt 30.10.1997.

6. Kommunedelplan Styrkesnes, vedtatt 30.10. 1997.

7. Kommunedelplan Straumen, vedtatt 15.02.1997.

8. Kommunedelplan Tørfjorden, vedtatt 15.02. 1997.

9. Kystsoneplan 2000-2007, vedtatt 07.03. 2000.

Øvrige dokumenter i saken:

Temakart:

Spørsmål kan rettes til:

Kurt Hjelvik og Line Hansen, tlf. 75 68 50 00.