Kantklipp

Kantklipp, illustrasjonsfoto.

Skogrydding og grøfting vanskelig hvis gjerdet står for nært

–  Vi vedlikeholder ikke bare vegen, men også sidearealene. Dette innebærer blant annet kantklipp, normalt to ganger i sesongen, skriver Statens Vegvsen i brevet til grunneiere.

Klippebredden varierer mellom tre og ti meter, avhengig av hvor eiendomsgrensa går.

–  Forfalte gjerder som ligger i grøftene fører i enkelte tilfeller til at vi ikke får utført nødvendig kantklipp. De kan også skade utstyr og maskiner, skriver de.

I tilleegg utfører de en rekke andre oppgaver, som grøfting, rydding av skog og inspeksjon av stikkrenner – arbeid som vanskeliggjøres av gjerder som står for nær vegen eller som har forfalt og er ødelagt.

Minimum tre meter fra den hvite stripa

Gjerder som ikke er satt opp i henhold til regelverket kan dessuten være til fare for gående og syklende.

Man kan ikke  sette opp et gjerde nærmere vegen enn vegens eiendomsgrense, og aldri nærmere vegen enn tre meter fra vegkanten (hvitstripa).

Minsteavstanden gjelder også for gjerder som er satt opp for å holde husdyr borte fra vegen.

Ikke tillatt med piggtråd langs veg

Statens Vegvesen gjør  oppmerksom på at gjerder langs veg skal holdes i forsvarlig stand, og at det ikke er tillatt å brulke piggtråd på gjerder ved offentlig veg.

De ber grunneiere som har piggtrådgjerder langs veg om å fjerne disse umiddelbart, da de kan være farlige for myke trafikanter.