De nye tomtene har fin og sentral beliggenhet ved Straumvatnet.

Mulig utbyggingsavtale kunngjøres også

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Åkerveien 4, Straumen.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr. 53 bnr. 27 og del av bnr. 41, som vist på kartutsnittet nedenfor.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av boliger på eiendommen: 7 nye, samt 1 bestående. Sistnevnte vil bli rehabilitert eller erstattet med nybygg.

Planområdet skal kunne bebygges i hovedsak innen rammene i kommuneplanens arealdel.

Planen følger ikke overordnet plan fullt ut, siden planlagt bebyggelse går inn på område regulert til friområde og at bebyggelse kommer nærmere Straumvatnet enn 50 meter.

Kartutsnitt Åkerveien

Kommunen har i oppstartmøte 26.11.2018 vedtatt at endring av friområdet er et vesentlig inngrep og at planforslaget må medta konsekvensutredning for temaet friluftsliv i denne sammenheng.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandling om mulig utbyggingsavtale mellom Salten Entreprenør & Eiendom AS og Sørfold kommune.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Salten Entreprenør & Eiendom AS, Joveien 9, 8226 Straumen

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no.

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 26.04.2019.

Dokumenter i saken:

Revidert planinitiativ

Skisse situasjonsplan

Særutskrift igangsetting av reguleringsplanarbeid