Statens vegvesen har fått beskjed om å forberede prosjekt E6 Megården-Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) for tidliginvolvering av entreprenør.

Det kan bety at fremtidig trasevalg for fremføring av ny E6 kan komme utenfor  reguleringsplanen som Sørfold kommune tidligere har vedtatt.

For å tilrettelegge for tidliginvolvering av entreprenør, sikre en effektiv prosjektgjennomføring og sikre at alle berørte parter skal få mulighet til å komme med sine innspill, varsler Statens vegvesen nå planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 for fire ulike E6-traseer på strekningen Megården–Sommerset.

I kartet er den planlagte traseen i dagens reguleringsplan tegnet inn med rødt (Alternativ RL). De tre andre alternativene (RL_A, RL_b og Alt1) er underlagt forskrift om konsekvensutredning.

Det er utarbeidet forslag til planprogram som detaljert beskriver bakgrunn, prosess, medvirkningsmuligheter og utredningstemaer. Dette ligger nå på høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding 24. august 2021:

Planprogram E6 Megården – Sommerset

Øvrige dokumenter i saken:

Planområde E6 Megården - Sommerset

Oversikt over traséer E6 Sørfold

3 D illustrasjoner E6 Sørfold

Papirutgave av planprogrammet ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.

Etter høringsperioden vil planprogrammet bli behandlet av Sørfold kommune, som formelt fastsetter det.

Innspill eller kommentarer til planprogrammet bes sendt til:

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Eller på e-post til

firmapost@vegvesen.no.

 innen 24. august 2021