Foto: Fotograf Knut Holst.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette at Elkem ASA Salten Verk AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Valljord industriområde i Sørfold kommune.

Norconsult AS er innleid til å utføre planarbeidet.

Planområde på grunnkart

Planområdet er på cirka 588 daa og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer (gnr./bnr.): 57/1, 57/3, 57/1/2, 57/1/3, 57/1/4 og 59/9, som markert på denne kartskissen.

Hensikten med planarbeidet er å få regulert dagens industriområde som er uregulert, samt regulert for utvidelse av industriarealet mot sør i henhold til kommuneplanens arealdel.

Tilrettelegging for tømmerkai nord i planområdet for utskiping av tømmer fra Salten-regionen utgjør en del av dette arbeidet.

Tiltaket er vurdert å utløse krav til konsekvensutredning.

Dokumenter:

Referat fra oppstartsmøte 9. april 2019.

Planprogram

Varsel planoppstart

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, postboks 234, 8001 Bodø, e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen 9. september 2019.

Dokumentene i papirutgave ligger til gjennomsyn på servicekontoret, Sørfold Rådhus.