Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2022 sak PS 28/22 endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for Boligfelt Sørfjordmoen, planID 1845 1982003.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Bakgrunnen for endring av planen er å legge til rette for økt boligbygging i Sørfjorden.

Reguleringsplanen er den eneste reguleringsplanen på nordsida som har regulerte areal til boligformål. For å kunne imøtekomme signaler fra grendelag, lokale næringsaktører og byggenæringen, har kommunen vurdert det nødvendig å gjøre endringer i eksisterende reguleringsplan for Boligfelt Sørfjordmoen.

Størrelsene på tomtene setter begrensninger for utnyttelsen, da tillatt bebygd areal vil være mellom 137 –195 m2 inkludert to biloppstillingsplasser/garasjer.

Garasjer med grunnflate på inntil 35 m2 er også små i forhold til dagens krav i befolkningen, og lokale snøforhold i området gjør at de fleste ønsker å ha garasje til husstandens biler.

Det ble i Plan- og ressursutvalget vedtatt den 17.04.2020 at tomtedelingsplanen samt maks bebygd areal for garasje skal endres for å legge til rette for økt boligbygging i Sørfjorden.

Dokumenter i saken:

Adresseliste

Plankart

Reguleringinsbestemmelser

Vedtak endring etter forenklet prosess

Frist for å klage på vedtaket er satt til 21.08.2022.

Eventuelle klager sendes til Sørfold kommune v/Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen eller pr. e-post til post@sorfold.kommune.no